• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Татым аьелден

admin
Январь15/ 2018

   Яслар арасында йылы сезимлер тувады, эм олар бас косып яс аьел курадылар. Бизим аьдетке коьре, ногай йигити кызды оьзининъ тувган шоьлине, Орта-Тоьбе авылына аькелген. Сол заманда мунда суьт ферма басшысы Эльбике Байбошевна оларга той этпеге коьмегин тийгисткен, эм татар кызы Салима келин эсабында эри Юсуптынъ кардашы Солтан Исаев уьйине туьсти.

   Яшав агымы токтамай, йыллар ызлы-ызыннан оза бердилер, эм Насыровтынъ татым аьелинде бес бала – уьш кыз эм эки кеде – дуныя юзине эндилер.

   Буьгуьнги меним хабарым солардынъ биреви – Райхан- абай акында. Оьткен йыл ол оьзининъ сыйлы мерекесин белгиледи. Сейирлиси сол: Райхан-абай ян косагы Ибрагим мен бир йылда эм бир куьнде тувган эди.

   Райхан-абай Карагас авыл мектебинде билим алган, окыган сол окув ошагында эри Ибрагим де.

   1966-ншы йылда Райхан Насырова, Нальчик каласында профтехучилищесинде окып, кийим тигуьвши кесписин байырлаган. Кесек заман ол Рощино авылында савда тармагында аьрекет эткен. Сонъ бакты оны Орта-Тоьбе авылына аькелди. Мунда ол эри мен бирге, коьп йыллар бойы аьре- кетин авыл хозяйство тармагы ман байланыстырып, оьмир суьрди. Аьелинде Ралина эм Залина атлы ярасыклы кызлар дуныяга эндилер. Райхан-абайдынъ келин эсабында сый-абырайы бар: ол келин болып туьскен Сагиндиковлардынъ аьели де Орта-Тоьбе авылында – сыйлылардан. Кайнатасы Нурманбеттинъ эм кайнанасы Танъарувдинъ тогыз балалы уьйкен тыпак аьелин авылда бек оьрметлейдилер: аьр аьел агзасы оьзининъ куллыксуьерлиги мен, юмартлыгы ман белгили.

   Райхан-абайды Орта-Тоьбе авыл яшавшылары атыннан сыйлы 60 йыллык мерекели куьни мен ак юректен кутлайман. Ога сыйлы Кудайымыздынъ баьри ийгиликлерин йорайман.

   В. Кидирниязова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group