• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Маьнели эм кызыклы оьзгерис

admin
Январь16/ 2018

Онынъ айтувына коьре, тек журналистлер ямагатка регионда этилинетаган баьри ийги затлары акында билдиредилер. Йолыгыста Дагестан парламентининъ спикери Х.Шихсаидов, ДР Оькиметининъ председателининъ куллыгын юритуьвшиси А.Гамидов, ДР Оькиметининъ эм Администрация Аькимбасынынъ етекшиси В.Иванов катнастылар.

Йолыгыс барысында В.Васильев коьплеген соравларга явап берди. Биринши сорав Дагестан акында эди.

— Мен Дагестан Республикасына куллыгым бойынша коьп келетаган эдим эм ойлайтаган эдим республикады билем деп. Аьли болса мен оны баскалай коьремен. Мен республикады коьтергишлеп, экономика яктан онъайлы эткен йигитлер алдында бас иемен, мен этилген затларга сый этпей болмайман.

Аьли де маьселелер коьп. Орта Россия ман тенълестирип караганда, 15 йылга бир неше тармактан биз каламыз, ама республикады коьтермеге баьри амаллар да бар. Солардынъ ишинде – налогларды йыйнав. Буьгуьнлерде ол – бизим маьселе эм баьри маьселелеримиздинъ шешилуьви. Налогларды йыйнамага эм ямагат кызыксынувларына кулланмага керекли. Республика бек ийги, мунда конаксуьер, танъ аьдемлер,- деди В.Васильев.

Соравлардынъ бириси республикамыздынъ социал-экономикалык аьллери акында эди, коьлем информация амалларынынъ ваькиллери маьнели шараларда катнасув кереги акында айтылды, неге десе аьдемлер проектлер акында билип турмага керек. Республика басшысы сол затты макул коьрди, журналистлер коьмеги, олардынъ маслагаты, критикасы керекли экенин айтты. Социал-экономикалык аьллер яман тувыл, ама маьселелер бар экенин белгиледи ол. Коьп курылыслар этилинген, ама бизим яшавшылар саьатлеп сувсыз, газсыз каладылар, коммуникациялар осал экенин айтты В.Васильев. Биревлер патшалык коьлем информация амаллар ГБУ статусында 30 йылдан бери ислейдилер деп айттылар эм сол статусты автономныйга авыстырмага маслагат эттилер. Бу сорав уьстинде куллыклар этилинеек эм тийисли карар алармыз деп айтты республика басшысы.

Йолыгыс Баспа куьнинде озганга коьре, СМИ куллыгына кайдай белги бересиз деген сорав берилди В.Васильевке. Ол баьрисин де байрам ман кутлап, этилинетаган иси уьшин разылыгын билдирди. Ол бизим арамызда ийги катнаслар туьзилер эм бир-биримизге Дагестандагы маьселелерди шешпеге коьмек этермиз деп сеним мен айтты.

Баскалай ана тиллери акында сорав коьтерилди. Владимир Васильев бу республика уьшин маьнели сорав эм онынъ уьстинде керекли амаллар алынар деп айтты. Солай ок экология акында сорав берилди, маьселелер бар эм олардынъ шешилуьви акында айтылды. Журналистлердинъ биреви республикамызда йол-юрис службасынынъ куллыкшыларынынъ санын тоьменлетуьв керек тувыл, неге десе регион сол затка аьзир тувыл. В.Васильев йолларда аьллерди контактсыз тармакка шыгарув керек деп айтты.

Йолыгыста, солай ок Х.Шихсаидов соьйледи, ол журналистлерге билдируьвди тек яшавшыларга тувыл, властьке де еткергени уьшин разылык айтты эм Халк Йыйыны баьри кызыксынатаган баспа органлары ман ислемеге аьзир экенин билдирди.

Шарады тамамлай келе, республика басшысы быйыл Россия Президентининъ сайлавлары болаяк эм баьри кандидатлар да ямагатка бирдей болып коьрсетилмеге керегин айтты.

Дагестан Республикасы бойынша Роскомнадзор управлениесининъ билдируьвлерине коьре, озган йылдынъ ишинде Дагестан еринде 400 артык баспа органлары регистрацияланган, солардынъ ишинде 90 – муниципаллык коьлем информация амаллар.

Бизим хабаршы.

Суьвретте: «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Э.Кожаева В.Васильев пен йолыгыста.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group