Газета – халк уьшин, халк – газета уьшин

Янъы 2018-нши йылымыздынъ басланувы ман биз бу йылда газетамыз бан бирге болмага суьйген баьри ердеслеримизге юрек разылыгымызды билдиремиз. Ана тилиндеги баспа изданиесине йыл сайын да язылатаган уьйкен организациялар ишинде ал деп Ногай районнынъ билимлендируьв управлениесин, РОВД, «Ногайский район» МО администрациясын, «Ногайская ЦРБ» ГБУ ис коллективлерин эм олардынъ етекшилерин, «Бозторгай» эгинши-фермер хозяйствосын айырым кепте белгилеймиз. Сол ок заманда алыстагы Сыртта орынласкан Ханты-Манси автоном округынынъ Федоровка авылыннан Камал Чатырбаевти, Сургут каладан Али Кульчиковты, Астраханьнен Эльдар Идрисовты да аьруьв соьзимиз бен эскеремиз. Солар ман бирге биз ерли район яшавшыларымыз Гульшаар Шандаковады, Альфира Караевады, «Гранд» туькен иеси Анвар Абубекеровты йылы кепте атаймыз. Бу айтылган ердеслеримиз баьриси де ногай газетасына язылувда белсенли катнасканлар эм баскаларга ийги коьрим болганлар! 

Солар ман бирге язылув шагында оьз миллет борышларын намыслы толтырган оьзге район эм республика организациялары эм учреждениелерине де, авыл ясуьйкенлерине, миллет баспа изданиесин суьйип окыйтаган эм ога язылатаган аьр бир аьдемге де разылык соьзимизди айтамыз. Савболынъыз, аявлы йолдаслар!

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.