• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Тийисли токтас алынды

admin
Январь18/ 2018

Сога коьре шаралар яшавга шыгарылады эм айырым сырагыларга етисиледи, ама бар етиспевликлерди эсапка алув ман, белгиленген шаралар яшавга толысынша шыгарылмайтаганын белгилев керек. «Ногайский район» МО-нынъ ерли самоуправление органлары, солай ок олардынъ ведомстволары астындагы учреждениелер эм организациялар законодательство ман берилген борышларды толысынша яшавга шыгармайдылар.

Йогарыда айтылган ман, солай ок Комплексли план шараларын яшавга шыгарув бойынша озгарылатаган истинъ пайдалыгын арттырув мырадта «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ тийисли карары кабыл этилип алынды. Сога коьре тоьмендеги борышлар толтырылмага керек.

1. «Ногайский район» МО-сында АТК секретарине (Ярлыкапов Б.А.) Комплексли план шараларын заманында эм сапатлы толтырылувына тергев салувды куьшейтуьв керек.

2. «Ногайский район» МО-сында юридический соравлар эм АТК аьрекетин канагатлав бойынша боьлиги (Уразаева З.А.).

Планнынъ толтырылмаган аьр пункты бойынша белгиленген болжалларда МО-да АТК председатели яде секретари атына докладной кагыт бермеге керек.

3. Комплексли планды толтырувшылар шаралардынъ белгиленген тематикасы ман келисте яшавга шыгарылувын канагатламага тийислилер.

4. 1-нши категориялы специалист (Балкаев Р.Р.) «Ногайский район» МО-сында АТК сайтынынъ куллыгын тийислисинше уйгынламага керек.

5. «Ногайский район» МО-сынынъ авыл поселениелерине тоьмендеги маслагатлар берилген:

– адресли профилактикалык иске ямагат эм дин аьрекетшилерди, маданият эм саният аьрекетшилерин киритпеге;

– 2018-нши йылга СП МО-ларда терроризм идеологиясына карсы аьрекет этуьв программалар туьзбеге, олардынъ шараларын финанславды эсапка алып.

6. «Ногайский район» МО-сынынъ адресли профилактикалык куллык юритуьв бойынша исши туьркимге (Сарсеев С-А.А.) план негизинде 2018-нши йылга исши туьркимининъ куллыгын уйгынламага;

7. Бу токтас законлы куьшине киреди «Ногайский район» МО администрациясынынъ правовой актлары законлы куьшине кируьвдинъ токтастырылган йорыгы ман келисте.

Токтастынъ толтырылувына тергев салув «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ ямагат кавыфсызлыгы бойынша орынбасары Б.Ярлыкаповка тапшырылган.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group