• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Халк йигитлигине сый этип

admin
Январь17/ 2018

Бу эстеликли шарады КПРФ Ставрополь край комитетининъ секретари Виктор Луговой басшылаган эди. Делегация сырасында, солай ок Ставрополь крайынынъ Думасынынъ Председателининъ орынбасары Владимир Зубов, Уллы Аталык согысынынъ ветеранлары Петр Белокопытов, Александр Пономаренко, Ставрополь каладынъ юноармеецлери келдилер. 

Конаклар район паркындагы Уллы Аталык согысында ян берген ердеслеримиздинъ эстелигин барып коьрдилер. Эстелик янында Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ депутаты, КПРФ Ногай район комитетининъ 1-нши секретари Мурзадин Авезов оларга эм йыйылганларга каратылган соьзин айтты. Ол буьгуьнлерде Сырт Кавказды немец-фашист баскыншыларыннан босатув ниет пен совет аьскершилери баслаган коьтерилиске 75 йыл толувын белгиледи. «Ставрополь крайы бола-болганлы бизим конъысымыз. Буьгуьн бизим ортак тарихимизге сый этип бизге келген конакларга разылык билдиремиз. Быйыл сондай данъклы мереке мен бирге февраль айдынъ басында Сталинград туьбинде совет халкынынъ уьйкен енъуьвине де 75 йыл толып туры. Бу эстеликли оьзгерислер дайым да халкымыздынъ эсинде тураяк», – деди М.Авезов.

Конаклар атыннан делегация басшысы Владимир Луговой соьйледи. Ол автоювырувды уйгынлавга эм оьткеруьвге ярдам эткен Ставрополь край Думасына, солай ок баьри дагестаншыларга да разылыгын билдирди. «Муннан 75 йыл артта 1943-нши йылдынъ 6-ншы январинде бизим тувган еримиз – Сырт Кавказды фашистлерден босатув уьшин совет аьскерлерининъ коьтерилиси басланган. Кавказды душпаннан йигитлерше коршалавда эм босатувда сонынъ баьри халклары да ортакшылык эткен. Сол данъклы эстеликли куьнлер эм баьтирлер эсимизден оьмирлерге таймаяк», – деди В.Луговой. Ол «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамовка эстеликли вымпел тапшырды. 

Автоювырувдынъ катнасувшылары согыста ян берген авылдасларымыздынъ эстелигине шешекей байламларын салдылар. Сол куьн ок олар Кизлярда, Бабаюртта эм Хасавюртта да болдылар. 

Бизим хабаршы. 

Суьвретте: автоювырувдынъ катнасувшылары Терекли-Мектебтеги эстелик янында.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group