• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Тез яйылмага амырак авырув

admin
Январь15/ 2018

Авырувдынъ яманлыгын онынъ кеш аянланувы арттырады. Мараздынъ  белгилери: тез-тез курсак авырыйды, авырув аркага карап шабады, авырыган азады. Курсакта сув йыйылув сисиктинъ яйылувын шайытлайды эм хирургиялык эмленуьв мен пайдаланув амалын тоьмен туьсиреди.

Онкология авырувлардынъ алдын шалув мыратта спорт пан каьр шекпеге тийисли, спиртли ишимликлерди ишуьвди, таьмеки тартувды коймага эм кувырылган асларды аз ашамага шалысув керек. Емислер эм ясылшалар бек пайдалы. 

Авыр авырувларды эртеректен аянлар уьшин йыл сайын медицина яктан оьзин тергетпеге, флюорография оьтпеге, буьйрек, бавыр, маялык эм баска муьшелердинъ УЗИ тергевин этпеге пайдалы. 

Оьзинъиздинъ эм ювыкларынъыздынъ ден савлыгын тергенъиз. Янъы йыл сиз уьшин «Ден савлыкты саклайман» деген шакырув астында оьтсин.

М. Янмурзаева, врач-онколог.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group