• Сегодня: Суббота, 1 апреля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 1 Коькек айы, 2023

Эл арада сыйы бар

admin
Январь15/ 2018

   Альмира-абай Терекли-Мектеб авылында Куруптурсун эм Уркиет Сахтаевлердинъ аьелинде тунъгыш бала болып тувган, сол заман атасы партия райкомында экинши секретарь болып ислейтаган болган. Аьлиги заманда Альмира Куруптурсуновна ман соьйлесенъ, анълайсынъ, яшавда ол коьп затлардан, сол йолында кайдай аьдемлер мен де расты, кыйынлык та, тынышлык та коьрди.

   Баслангыш классларды Альмира Сахтаева Бораншы авылында окыды, мунда ол анасы ман коьшти, бу авылда онынъ кишкей аданасы Абдулла тувды, 5-нши класстан алып кызалак Терекли- Мектебте интернатта турып окыды. Альмира-абай сол йылларды эсине алса, коьнъили куьнъиртленеди, кыйынлы болса да, ийги эди сол йыллар. Мектебти битирип, кызалак Махачкала каласында медучилищеге туьседи, сол заман ол оьзи де йогары белгилерге окып, кыймасларын да окынъыз деп кызыксындыратаган эди. Соьйтип, аьлиги заманда республикамыздынъ белгили врачларынынъ бириси, республикалык больницасынынъ гинекология боьлигининъ заведующийи, Альмира Куруптурсуновна ман бирге медучилищеде окыган кыймасы, Патимат Гойтиева онынъ акында кайдай ийги соьзлер айтады. Онынъ айтувына коьре, Альмира Куруптурсуновна Сахтаева белгили врач болып, уьйкен бийикликлерге етиспеге болаяк эди. Бакты оьзинше кеплейди бизим яшавды. Ызгы сынавлар бергенде, преподавательлердинъ бириси кыздынъ ийининнен ыслап, мединститутта коьрисермиз деп айтканын ясуьйкенимиз буьгуьнге дейим мутпайды. Ама кыздынъ эсине 10-ншы класста окыйтаган аданасы эсине туьсти эм оны аягына салув уьшин яс специалист ислемеге керек эди. Яс фельдшер тувган якларга кайтып келеди эм Куьнбатар авыл ясы Межитов Арслан-Али мен аьел курады. Яс аьел Червленные Буруны авылынынъ 1-нши фермасына коьшеди, мунда Альмира Куруптурсуновна оьзининъ ис аьрекетин баслайды. Ай сайын ол аданасы Абдуллага окувга 30 маьнет акша йиберетаган болган. Соьйтип, анасына коьмек этетаган эди ол. Межитовлар фермада бир йыл яшадылар, тунъгыш кызы Марина мунда тувды. Коьп ерлерде иследи Межитовлардынъ аьели, эл арасында сый-абырай казандылар. Эрин эли каерге йиберсе, сонда баратаган эди Альмира-абай, оьзи де суьйикли куллыгына сав яшавын багыслады. 40 йыл узагына кеше демей, куьндиз демей, ол аьдемнинъ савлыгы уьшин, неше кере де яшавы уьшин, оьзининъ янын аямай иследи. Аьли болса, ол тийисли тыншаювда, эсине алады яшав эм ис йолын. Биринши йылларда оны ман бирге Куьнбатар авылында Мархаба Аджиева, Аьрувзат Шабагатова ислегенлер. Оьзининъ насихатшысы, окытувшысы деп Альмира Куруптурсуновна Расиль Акбиевич Заргишиевти санайды, коьп маслагаты ман, ийги соьзи мен ол коьмегин тийдирген хатыннынъ исине.

   Айлак мукаят эди куллыгына авыл фельдшери, ушынын айтканда, ол врачка тенъ эди, неге десе ога ялгыз оьзине кайдай мараздан да яшавшыларды эмлемеге туьсетаган эди. Эсине алады ол кайтип бир кере бала тапкан хатынды аьжелдинъ колыннан алып калганы, сондай неше оьзгерислер де болган. Аьлиги заманда ол тийисли тыншаювда болса да, ога эмленмеге коьплеген аьдемлер келедилер. Авыл яшавшыларынынъ биреви, мага бирев де керек тувыл, мени Альмира-абай эмлесин деп айткан, соьйтип, куьнде уьш кере барып, ийне сугып, эмлевши оны ийги эткен. 1962-нши йылдынъ февраль айынынъ 2-нши куьнинде Куьнбатар авылында ызлы-ызыннан уьш бала тувган деп белгили, олар – Амалова Марзиет, Межитов Адильхан, Шоматов Ибадулла. Оларга бу дуныяга энмеге Альмира-абай коьмек эткен, аьли де эсинде – ызлы-ызыннан шакыртып турдылар оны.

   Буьгуьнлерде Альмира Куруптурсун кызы, оьзек те, наьсипли ана, эней эм тетей. Бир ерде токтап болама оьзи? Аьр заманда да аьрекетте, келинлер кой десе де, олардынъ янында токтамай юреди. Немерелерине куьезленип яшайды. Сол да хатыннынъ уллы наьсиби болады.

   Биз ак юректен Альмира-абайды кутлап, ога аьли де коьп бийикликлер йораймыз.

  Г. Бекмуратова. Суьвретте: А.Межитова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group