• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Яхшылык этпеге дайым аьзир

admin
Январь15/ 2018

   Мине 25 йыл узагы Зумруд Исаева Дагестан Республика бойынша Яшавшыларды социаллык ягыннан канагатлав орталыгында аьрекет этеди. Мине коьп йыллар бойы ярдамда, ийги соьзде керексинетаган аьдемлердинъ касында оьз демевлигин этип келеди. Сондай аьдемлердинъ саны да Кумлы авылында аз тувыл. Олар ясуьйкен аьдемлер боладылар. Олардынъ кайбиревлерининъ аьвлетлери йок, баскалардынъ балалары Ногай районынынъ, Дагестаннынъ тысында яшап келедилер. Зумруд Исаева сондай аьдемлерге ярдамласып келеди. 

   Зумрудка янъыларда 50 яс толды. Янъы йылда биз онынъ канагатланувшылары, ога берк ден савлык, онынъ ювыкларына, тувган-кардашларына аьел наьсипти, онъайлыкты, сыйды-абырайды йораймыз. Ол иси бойынша канагатланатаган аьдемлерге келеекте де ак юректен тынышлык, наьсип савкатлап келгенин йораймыз.  Сол затларды Зумруд этип болады.

Кудай сага язган йолды,
Адастырмай тапкансынъ,
Буьгуьн сага элли толды,
Аякты тик баскансынъ.
Бизим сага йоравымыз,
Йолларынъа тоьселсин, 
Наьсипке толып яшавынъ
Тоьгерекке тоьгилсин,
Сайлап барган ян косагынъ
Юрегинъди анъласын,
Коьзинъе карап куьн сайын,
Бактысын бааласын.
Кеспинъ сенинъ айлак сыйлы,
Соьзинъ юрсин аьр дайым.
Эл арада бол абырайлы,
Коршаласын Кудайым,
Яшав йоллар куьез толы,
Завкы коьп бу яшавдынъ.
Бол Алладынъ суьер кулы,
Узак болсын яшавынъ.
Атанъ, ананъ сага разы:
Куьнъирт куьн аькелмединъ,
Сен бизге де разы болшы,
Биз ше сага бек разы.

Канагатланувшылар атыннан ийгиликлер йорап:

Кожаева А.М., Джумаков К.М., Джумагельдиева И.К., Абдулвалиева С.Ю., Эсенбаев К.А., Уразаев С.Э., Муратова Т.А., Насыров Б.К., Рамазанова Б.М.

Суьвретте: З.Исаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group