• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Аьскерлик кесписин сайлавда – коьмек

admin
Январь18/ 2018

Уьйкен маьне бериледи класстан тыскы куллыкка. Йыл сайын «Енъуьв», «Зарница» аьскерлик-спорт ойынлар, аьскерлик-патриотлык айлык озгарылады. Соларда шатлыклы линейкалар, йигитлик дерислер, афган согысынынъ ветеранлары ман йолыгыслар, аьскерлик боьлигине экскурсиялар озгарыладылар.

Аьскерлик служба негизлерине уьйретуьвди уьстинликли шешедилер А-Х.Ш.Джанибеков эм Кадрия атындагы, Куьнбатар авыл мектеблери. Эки йыл ызлы-ызыннан А-Х.Ш.Джанибеков атындагы мектебининъ яс аьскершилер командасы район эм зональный аьскерлик-патриотлык ойынларында биринши орынларды бийлейдилер.

Орта Билимлендируьв учреждениелерде аьскерлик кеспиди сайлав бойынша окувшылар арасында куллык юритиледи. 2010-ншы йылдан алып туьрли аьскерлик эм правосаклав окув ошакларына 40-ка ювык выпускниклер туьскен.

Соны ман бирге Билимлендируьв учреждениелердинъ материал-техникалык негизи осал экенин белгилев керек, яракланган тирлер, туьбек ататаган ерлер, карсылык тувдырувшы йолаклар йок.

Йогарыда айтылганнан шыга келип эм окувшыларды коршаланув тармагында баслапкы сапатлы билимлендируьв мырадта, районнынъ Билимлендируьв учреждениелерининъ окув-материаллык негизин ийгилендируьв мырадта «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ тийисли карары кабыл этилип алынды. Сога коьре, «Ногайский район» МО администрациясынынъ билимлендируьв боьлиги тоьмендеги борышларды толтырмага керек:

– Билим учреждениелерининъ окув-методикалык негизин туьзуьв бойынша исти белсенлетпеге;

– окув ошакларында яшав-аьрекетлев кавыфсызлыгынынъ негизлери бойынша аьлиги сабаклы кабинетлерди яракландырмага;

– «Аьскерлик службасынынъ негизлери курсы бойынша «Яшав-аьрекетлев кавыфсызлыгынынъ негизлери» сабагына окувшыларды окытувын уйгынлавга дайымлык тергев салмага;

– окувшылардынъ аьс- керлик-патриотлык тербиялав бойынша куллыкты ийгилендирмеге, баьри школаларда аьскерлик-патриотлык негизли кружоклар эм секциялар ашпага;

– орта школалар директорларына Тарумов эм Ногай районларынынъ аьскерлик комиссариатлары ман, «Яслык» яслар орталыгы ман биргелесте 2017-2018-нши окув йылларында районнынъ аьскерлик сырасына шакырылмаган ясларды аьскерлик службасына аьзирлик коьруьвининъ пайда аькелуьв дережесин арттырув уьшин аян аьллер туьзбеге;

– Тарумов эм Ногай районлары бойынша Аьскерлик комиссариат боьлигине аьскер сырасына шакыртылув ясларына келген гражданларды аьскерлик эсапка салувда демевлик этпеге.

Тарумов эм Ногай районлары бойынша Аьскерлик комиссариат боьлигине тоьмендеги аьлде маслагат берилди:

– Ногай районынынъ Билим учреждениелерининъ аьскерлик службасынынъ негизлери бойынша гражданларды аьзирлейтаган окытувшыларды кайтадан аьзирлевде эм олардынъ квалификациясын арттырув бойынша методикалык ярдам этпеге;

– Билим учреждениелерге гражданларды коршаланув тармагында баслапкы билимлерге окытув эм оларды аьскерлик службасы негизи бойынша аьзирлев уьшин керекли окув-материаллык негизин туьзуьвге, коьрсеткиш пособиелер эм окув алатларды алув уьшин практикалык коьмек этпеге;

– районнынъ Билимлендируьв учреждениелер окувшылары арасында оларды аьскерлик кеспилерин байырлавга эм офицер кесписин сайлавга онълав мырадта куллык юритпеге.

Токтасты толтырувга тергев салув «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ ямагат кавыфсызлыгы бойынша орынбасары Б.Ярлыкаповка тапшырылган.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group