Йылдынъ энъ де ийги окытувшысы

Окытувшы, ол кайдай болса да, буьгуьнлерде окытатаган балаларга оьзининъ билгенин аямай бермеге шалысады.

– Балаларда бас деп, ясуьйкенди сыйлавды тербияламага шалысаман. Оьз исимде, бир ерде турмай, балаларды окытув исим бойынша оьрленмеге эм оларды да алдыга аькетип, билимлерин куьннен-куьнге оьстирмеге куьшимди саламан, – дейди А-Х.Джанибеков атындагы мектебтинъ окытувшысы, янъыларда район кезегинде оьткерилген «Йыл окытувшысы» шарасынынъ енъуьвшиси Изабелла Леоновна Оразбаева. 

Изабелла Леоновна окытувшылык ис аьрекетин районымыздынъ энъ де уьйкен мектеблерининъ бириси – А-Х.Джанибеков атындагы мектебинде баслаган. Ол оьзи элимиздинъ бас каласы Москвадагы Халклар ара дослык университетининъ (РУДН) «Экология эм природопользование» факультетин окып битирген. Сол ок университетте окувына толтыргыш этип, референт-переводчик курсларында да окыган. Ол английс тилин бек аьруьв биледи. Оьтип баратаган йылдынъ караша айында районымыз бойынша «Йыл окытувшысы-2018» шарасы оьтти. Сол шарада район мектеблериннен тогыз окытувшы катнасты. Солардынъ ишинде энъ ийги болып, биринши орынга Изабелла Оразбаева тийисли болган эди, оннан сонъ ол Дагестан Республикасынынъ сырт зонасында озгарылган «Йыл окытувшысы» шарасында катнасып, уьшинши савгалы орынга тийисли болган. Сонда оннан баска болып, республикамыздынъ сырт зонасынынъ он бир ийги окытувшыларынынъ ишинде катнасты. Сонда да Изабелла, оьзининъ терен билимин коьрсетип, Хасавюрт каласында 2-нши номерли гимназиясында,10-ншы классында английс тилинде дерисин берди. Энди алдыда – «Йыл окытувшысы» шарасынынъ республикалык кезеги. Сонда да Изабелла Леоновна бизим районымызды яклаяк. Элбетте, алдыда – тыныш болмаган сынав, соны да биз ога ийгилик пен оьтип, савгалы орынды алганын йораймыз. 

Изабелла Оразбаева шоьл еринде тувып-оьскенлерден тувыл. Ол – тав якларда тувган кызалак, шоьл ерин оьзининъ кылыгы ман, касиети мен оьзине бойсынтып келген келиншек. Аьелинде уьш балады да тийислисинше тербияламага талап этеди. Олар – онынъ куьези эм суьйиниши. 

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: И.Оразбаева.