• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Енъуьвшилер белгиленди

admin
Январь21/ 2018

Баслапкы классларда баргылы орынларды Г.Кокоева (I орын), С.Байгараева (II орын), Н.Толубаева (III орын) алдылар. Уьйкен классларда биринши орынды А.Мавлимбердиева, экинши орынды К.Борамбаева алдылар, уьшинши орынга Е.Хасбулатова тийисли болды. Катнасувшылар А.Пушкиннинъ, М.Лермонтовтынъ, Р. Гамзатовтынъ, С.Есениннинъ ятлавларын яттан окыдылар. Баьриси де бек ийги этип окыдылар ятлавларды, мастер-класс ЦБС директоры, ДР ат казанган маданият куллыкшысы С.Абубекерова коьрсетти, ийги деп Т.Абдулмажаровадынъ эм В.Хаджимуратовадынъ окувы белгиленди. Солай ок баслапкы класс окувшылары ата-аналары ман бирге оьзлерининъ излев проектлерин коршаладылар. Олар – Мадина Шугаипова, Динара Валиева, Милана Абдулмусаурова. 

Шара бек кызыклы болып оьтти. Ата-аналар уйгынлавшыларга разылык билдирдилер эм мундай шаралар тез-тез озгарув деген ойын айттылар.

Бизим хабаршы.

Суьвретте: конкурс катнасувшысы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group