• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Авыл хозяйстводы оьрлендируьвге – 3,5 миллиард маьнет

admin
Январь21/ 2018

Республика ериндеги бар болган авыл хозяйство техникасынынъ хыйлысы тозган демеге керек. Соны кайтадан янъыртув эм толыстырув тарык болады. Сол ок заманда Дагестан етекшилери республика аграрийлери алдында авыл хозяйство тармагын план бойынша оьстируьв борышын салувын эске алып, республика парламенти оьткен йылдынъ ызында 2018-нши йылга республика бюджетин кабыл этеятып, сонынъ ишинде агропромышленность комплексин колтыклав уьшин де карыжлар белгилеген. 

Айтпага, авыл хозяйство техникасынынъ лизингине 100 миллион маьнет, тагы да 100 миллион маьнет – алкоголь продукциясын шыгарувшы предприятиелерине асыллавга берилген юзим уьшин шыктажларды тоьлевге, 50 миллион маьнет – консерва шыгарувшы промышленностин оьрлендируьвге шыгарылады. Оннан баскалай болып, дагестан авыл хозяйство товарларын болдырувшыларды колтыклавга федераллык бюджетиннен республика 3,5 миллиард маьнет акша карыжын алаяк. Тенълестируьв уьшин: 2015-нши йылда Дагестан агропромышленность комплексине федераллык бюджетиннен 2,7 миллиард маьнет, 2014-нши йылда оннан да аз – 1,9 миллиард маьнет акша карыжы йиберилген эди. 

Соны ман республика авыл хозяйство тармагын коьтергишлевге каратылган косымша шаралар соны оьрлендируьвге демевлигин этер деп сенмеге туьседи. Экиншилей, бюджет карыжларынынъ танъкылыгына да карамастан, республика АПК-ине шыгарылатаган акша оьлшеми артып барувы суьйинтпей болмайды.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group