• Сегодня: Среда, 1 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 1 Увыт айы, 2023

Кыска янъылыклар

admin
Январь21/ 2018

Озган 2017-нши йыл бу уьш эт комбинаты ман Иран Республикасына 228 тонна кой эт йиберилгенин  ДР авыл хозяйство эм савда министрининъ куллыгын юритуьвши Керимхан Абасов белгиледи. 

Регионнынъ Авылхозяйство министерствосынынъ билдируьви мен «Кизляр Урицкий мясокомбинат» эки кереге эт экспортын арттыраяк. Соны ман байланыста республикамызга баска регионлардан, солай ок Ставрополь крайыннан эм Калмыкиядан эт аькелинеек. «Дагестан Республикасында мал продукциясын кайтадан ясап шыгарув бойынша агропромышленный комплексин курув» республикалык проектин яшавга шыгарув бойынша предприятиеде халал цех ашылган, онынъ ашылувы республикамыздынъ муфтияты ман кабыл этилинген. 

Дагестанда 5 миллион кой бар деп белгиленеди. Республикамыздынъ предприятиелери Иранга эт йиберуьв куллыкларын баслаганлар. Озган 2017-нши йыл Ногай районындагы «Бозторгай» эгинши-фермер предприятиеси Ирандагы йолдаслар ман эт йиберуьвден тура келисуьвге кол баскан. Бас деп бир айда 100-150 тонна йиберилеек, сонъ экспортка йиберилген эттинъ оьлшеми оьспеге тийисли.

Балыкларды аман сакладылар

Озгарылган куллыклар аркасында оьткен йыл 60 миллионнан артык туьрли балыклар оьлимнен аман сакландылар, деп билдирдилер ДР Табиат амаллар эм экология министерствосынынъ пресс-службасында.

Министерство мине экинши йыл ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» коьмеги мен табиат капкынына туьскен балыкларды аман саклав бойынша уьйкен оьлшемли куллыклар озгарадылар. Солай ок Грязевой, Ак-гель, Аджи, Малое эм Большое Турали деген коьллерди экологиялык яктан тазалав куллыклар озгарылган.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group