• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Окувшылар ман йылы йолыгыс

admin
Январь22/ 2018

Янъыларда сосы Дагестан язувшылар куьби Махачкаладынъ 13-нши номерли гимназиясында болдылар эм 4-8-нши класслар окувшылары эм олардынъ окытувшылары ман йолыгыстылар.

Шарады Расул Гамзатов атындагы китапханадынъ заведующийи Байрамкыз Джалилова юритти. Онынъ айтувы ман, китапханадынъ сосы яслар орталыгы сав йыл ишинде коьп туьрли кызыклы шаралар озгарады: республикамыздынъ атлары белгили согыс эм ис ветеранлары ман, язувшылар эм шаирлер мен, йыравлар эм композиторлар ман, артистлер мен йолыгыслар. Олар ясларда оьз Элине суьйим, патриотлык сезимлер тувдырмага себеплигин тийгистедилер, яшавда анълавларын оьстирмеге амаллар ашадылар.

Мине буьгуьнги йолыгыста конак эсабында – язувшыларымыз эм шаирлеримиз. Айтпага, йыйылганлар алдында орыс шаири, коьшируьвши Марина Ахмедова, авар шаири эм публицисти Максуд Зайнулабидов, ногай шаири, коьшируьвши эм публицисти Анвар-Бек Култаев орыс эм ана тиллеринде оьзлерининъ асарларыннан уьзиклер окыдылар, йыйылганлардынъ туьрли коьплеген соравларына явапладылар, китапханага савга эсабында янъы китаплер эм журналлар тапшырдылар.

З. Шугаипова.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group