Яваплыкка тартылмага керек

Административлик дембилер арасында кенъ яйылганы – административли штраф. 

Эгер административлик дембиге йолыктырылган аьдемлер оьз ыхтыярлары ман тийисли штрафты тоьлемесе, «Неуплата в срок административного штрафа» деген РФ КоАП 20.25.статьясынынъ 1 кесегине коьре яваплыкка тартылады. Мысалы, ПДД бойынша правобузув этип, яваплыкка тартылган аьдем уьш куьн узагында салынган штрафты тоьлемесе, материал Мировой судка йибериледи. Солай болганда, штраф оьлшеми баслапкы кебиннен бир неше кереге арттырылады.

2017-нши йылдынъ карагыс айынынъ ишинде «Борышлы» оперативли-профилактикалык шаралар озгарылганлар. Сол белгиленген куьнлер ишинде полиция куллыкшылары судебный приставлар ман бирге, салынган штрафларын заманы ман тоьлемеген, административли дембиге йолыктырылган аьдемлердинъ уьйлерине барып, олардынъ уьй муьлклерине, автокоьликлерине, баалы затларына тыйдажылык салмага боладылар, олардынъ ыхтыярлары бар. Солай ок штраф тоьлемеге керек аьдемлердинъ акшалары йок болса, олардынъ баалы затларын алып, аукцион аьлинде сатып, штрафтынъ бир кесегин яппага да боладылар.

Оперативли-профилак- тикалык шараларды озгарувдынъ бас мырады: Ногай районы бойынша РФ ОМВД куллыкшылары ман гражданларга салынган административли штрафларды оьз ыхтыярлары ман тоьлевди куьшейтув, белсенлетуьв, тийисли законодательстволарга коьре, административли правобузувлар бойынша куьресуьвде район судебный приставлары ман биргелес ислерди уйгынлав, белгиленген куьнге салынган штрафты тоьлемейтаганларды Россия Федерациясынынъ административли правобузувлар бойынша Кодексининъ 20.25 статьясынынъ биринши кесегине коьре, яваплыкка тарттырув.

А. Койлубаев, Ногай районы бойынша РФ ОМВД етекшиси полиция подполковниги.