• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Дурыс эм таза болып оьтсинлер

admin
Январь24/ 2018

Йыйыннынъ биринши соравы бойынша келеяткан РФ Президентин сайлавларды тийисли дережеде оьткеруьв акында соьз Ногай район ТИК председатели Али-Макка Ганиевке берилди. Ол йыйылганларды район сайлавшылар саны ман таныстырды. Район сайлав комиссиясы «Ногайский район» МО администрациясы ман бирге сайлавларды аьзирлев эм оьткеруьв уьстинде куллык юритеди. Сайлавшылар списокларыннан оьлген аьдемлерди тайдырув бойынша график туьзилген. Март айынынъ басына ол куллык тамамланаяк. Район ТИК председатели сайлавшылардынъ ыхтыярлары, 2017-нши йылда Сайлавлар акында Россия законодательствосына киргистилген маьнели туьрленислер акында хабарлады. 

Район хатын-кызлар советининъ председатели Сабират Абубекерова янъыларда Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Владимир Васильев пен оьткерилген йолыгыста хатын-кызлар советлери атыннан сайлавларда кыскаяклылар да каравшылар болмага керек деген сорав коьтерилгенин белгиледи. Онынъ соьзи мен, ызгы йылларда район сайлавшылар саны 460 аьдемге кемиген. Сонынъ бас себеби – район яшавшыларынынъ баска регионларга ислемеге кетуьви. «Биз февраль айдынъ басына келеяткан сайлавлар ман байланыста яслар ман куллык юритуьвди планымызга киргисткенмиз», – деди ол.

Район ясуьйкенлер советининъ председатели Рашид Мурзагишиев оьзининъ соьзинде сайлавшылардынъ коьбиси сайлавлар дурыс йорыгы ман, таза болып оьткенин суьетаганын билдирди. Ол сайлавлардынъ сырагылары уьшин яваплык толы кебинде участок сайлав комиссияларына эм ерли власть органларына салынатаганын белгиледи. 

Биринши сорав ойласылып болган сонъ, район ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев район сайлавшыларына, ямагат организацияларына каратылган шакырувдынъ проектин окыды. Сол проектке коьре баьри оьлшемли район сайлав комиссияларына сайлавларды дурыс эм таза  аьлде оьткермеге маслагат этилинеди. Яслар сайлавларга келмеге эм оьз гражданлык борышын толтырмага тийисли.

Йыйыннынъ экинши соравы бойынша район ямагат советининъ председатели Эльмурза Саитов соьйледи. Онынъ айтувы ман, баьри ерли самоуправление органлары да район еринде экстремизм мен терроризмнинъ алдын шалув бойынша куллыклар юритпеге борышлы. Сол куллыкларды амал болган шаклы экстремист идеяларын таралтувшылардан оза берип оьткеруьв керегеди. Соны ман бирге, Э.Саитовтынъ ойы ман, халк алдында экстремизм мен терроризмнинъ кыянатлык ой-ниетининъ бетин ашув – ол уьйкен маьнели ис. Сол мырат пан каерде де семинарлар, кенъеслер озгарылмага керек. Авыл ерлеринде авыл гражданларынынъ сходларын оьткермеге тарык болады. Соьзининъ ызында Э.Саитов бу маьселе мен байланыста аьзирленген шакырувдынъ проектин окыды.

М. Юнусов.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group