• Сегодня: Вторник, 21 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 21 Навруз айы, 2023

Билдируьв

admin
Январь26/ 2018

Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ келисли токтасынынъ проекти аьзир этилген.

Программа ис орынларды туьзуьвге эм саклавга кызыксындырувга, яшавшыларды курылыс тармагында эм курорт-туристлик комплексте ис пен канагатлавга, орта эм йогары кеспилик билим беретаган организацияларды кутарганларды куллыкка салувга, экономикадагы баска негативли онъланысларды тайдырувга каратылган. 

Программа 2018-нши йылга эсапланган эм онда тоьмендеги шаралар яшавга шыгарылмага каралады:

– куллыктан тайдырылмага кавыфлыгы бар аьдемлерди эм курылыс тармагында эм курорт-туристлик комплексте дайымга куллыкка алынган аьдемлерди бас деп кеспиге окытув, косымша кеспилик билим беруьв эм уьйретуьв (баьриси 892 аьдем);

– янъы ис орынлар ашув ман байланыслы предпринимательлик аьрекетти коьтергишлев (баьриси  ислемейтаган 100 гражданлар);

– исшилердинъ эм куллыгы йоклардынъ квалификациясына бойсынувсыз баа беруьв (баьриси 300 куллыкшы яде ислемейтаган гражданлар);

– орта эм йогары кеспилик билим беретаган организацияларды кутарганларды ис сулыбын алувга уьйретуьв (баьриси 221 аьдем).

Соны ман, Программада катнасатаган аьдемлердинъ саны баьриси 1513 аьдем болады.

Янъы ис орынлар ашув ман байланыслы предпринимательлик аьрекетшиге куллыгын юритуьв уьшин  бир кере  200000 маьнет бериледи.

Акша предпринимательлик аьрекет баслаяк яде предпринимательлик аьрекетин кенъейтеек аьдемге, сонда куллык пан каьр шекпеге суьетаган ислемейтаган кисиге берилеек. Акша бас деп ясларга эм сакатларга бериледи.

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group