• Сегодня: Вторник, 21 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьли, 21 Навруз айы, 2023

Артык билим буршав бермес

admin
Январь26/ 2018

Бала шак, кызыклы эм кызувлы яслык, токтастырылган эм беркитилген, пискен эм эсли шаклар. Кай-кайсысы да оьз ярасыклыгы ман, кыйынлыклары ман эсте каладылар.

Яслык шак солардынъ ишинде энъ де маьнели болатагандыр деп эсиме келеди. Кеспи сайлав, ис орынды табув, аьел курув эм сондай аьдем яшавында маьнели оьзгерислер яслык шагына келеди. 

Буьгуьнлерде оьзининъ яшавынынъ маьнели кесегин Батыр-Мурза авылында тувып-оьскен билимли кызалак Мунира Саадин кызы Аблезова да оьз бактысына коьре оьтеди. Ол элимизде тыныш болмаган 1995-нши йылда тувган. Олай дегеним, сол йылларда экономикалык аьллер айлак ийгилерден тувыл эди

Сол кыйынлы йылларга бала шагы келген болса да, Мунира оьз орынын беркитип келеди. Ол Батыр-Мурза авыл орта школасын бириншилердинъ бириси болып, алтын медальге йогары уьстинликлер мен 2012-нши йылда кутарган. Билимли кызалак школа яшавында белсен катнасып келген, аьр катнаскан шарасында да грамоталарга тийисли болатаган эди. Буьгуьнлерде сол грамоталарды онынъ анасы Альфира аявлап саклайды. Мунира ата-анасынынъ да сенимин алдыда да аклап барады. Ол школады йогары уьстинликлер мен кутарганнан сонъ, элимиздинъ бас каласы Москвадагы Россиядынъ патшалык социаллык йогары окув ошагындагы билдируьв технологиялар факультетине окымага туьседи, кесписи бойынша «Бизнес-информатика». 2016-ншы йылда Мунира, бакалавриатты кызыл дипломга битирип, ата-анасын тагы да оьз етимислери мен суьйинтти. Сол ок йыл ол алган билими мен токтап калмай, оьзи окыган йогары окув ошагындагы магистратурага туьскен кесписи бойынша «Прикладная математика». Мунира билимге ымтылып туратаган кызалак, ол куьн сайын билимин беркитуьв, оьстируьв уьстинде ислеп турады. Окувы ман бирге ол ислемеге де уьлгиреди. Аьли уьшин ол Россия элинде энъ де уьйкен ИТ- компаниялардынъ бириси «ОТР-2000» аналитик ис аьрекетин бардырады. Мунира куллык этетаган ИТ-компаниясы ПО киргистуьв эм бизнести автоматизациялав уьстинде куллыклар юритедилер. Мунира – карьера бойынша да, билими бойынша да куьннен-куьнге оьспеге ымтылып туратаган кызалак. Ол Альфа-Банк проекти бойынша технический етекши болады, QIWI-Банк проектине де оьз косымын этип, «СтоЛото» эм «Иркут» авиационлык компанияларынынъ проектлеринде де катнасады.  Солар ман да бирге Мунира Саадин кызы JAVA(программирование тиллерин уьйренуьв) курсларын да оьтеди. Мунира Аблезова студент йылларында оьзининъ терен билимин коьрсетип, йогары стипендия да алып турды, ол магистратурадынъ биринши курсынынъ студенти болып, Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ Сый грамотасына эм баргысына да тийисли болган. 

Мунира Саадин кызы элимиздинъ келеектегиси деген яслардынъ бириси. Онынъ алдында буьгуьнлерде – ашык йоллар, ашыкланмаган илми бетлери. Баьри де сондай билимли ясларымыздынъ колларында эм алдыларында. 

Мунира тек ата-анасынынъ, кардаш-тувганларынынъ сеними эм диреги болып калмайды, сондай алдыга ымтылып турган яслар – бизим ярык яшавымыз. Етискен уьстинликлерде токтап калмай, аьли де билим тавынынъ йогарына еткендей ымтылысты, куьшти биз Мунира-бебемизге йораймыз. Кайсы ерлерде де ашык аспан сага, Мунира.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: М.Аблезова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group