Баьри зат та ога кызыклы

Янъыларда мен сондай концертлердинъ бирисинде талаплы ясларымыздынъ бириси – Юнус Хановтынъ аьлемет йырлавын эситип, сукланып эм суьйинип кайттым. Бизим ясларымыз араларында йырлайтаганлар да, саз-алатларда ойнайтаганлар да аз тувыллар, ама Юнустай болып, бизим ногай эстрадасына янъы йырлав кебин киргизгенлер бек сийрек. Олай дегеним, Юнус белки классикалык йырлар да йырлайтаган болар эм сол йыр кеби ога келисип те бараяктыр, ама буьгуьн ол йырлайтаган рэп йырлар ога келисли эм тынълавшыга да кызыклы.

Юнус белгили ногай поэти, журналисти Магомет-Али эм сулыплы окытувшы Аминат Хановлардынъ аьелинде тунгыш бала болып тувган. Ол ата-анасынынъ сеними эм тиреви болады. Юнус яздынъ яркыраган куьнлерининъ бирисинде дуныяга энген. Ол балалыгында да оьз тенълериннен бир туьйир де айырымланмайтаган эди. Сол ясларында балалардынъ баьрине де келисли кызыксынувлар, коьп сорав берип турув касиетлер, коьзине туьскен затларга тийип карав, авызына салып даьмин татув бизим Юнустан да калмаганлар. 

Атасы Магомет-Алидинъ айтувына коьре, Юнус аьли 2 ясында эси болган бала эди. Айтпага, туьрли оьленлердинъ, калалардынъ, аз болса, материклердинъ де атларын билетаган эди. 

Школада да Юнус билимли окувшылар санында эди. Онынъ билим табанын биринши окытувшысы Лиза Сейдахметовна Баймурзаева салган десек оьтирик тувыл.Ол коьп класс шаралар уйгынлап, аьр бир окувшысынынъ бар оьнерин ашыклап туратаган эди. Буьгуьнлерде сол биринши окытувшыдынъ кыйыны акланады демеге де боламыз. Юнустынъ буьгуьнги етимисинде саниятлар мектебининъ окытувшысы Марина Юнусовна Кургановадынъ да уьлиси бар. Юнус Марина Юнусовна юритетаган драмкружокка барып баслаган куьнлерден алып, ол салатаган пьесалардагы рольлерге кирисип калды. 2012-нши йылда Юнус юретаган А-Х.Джанибеков атындагы драмкружоктынъ агзалары  республика кезегинде озган шарада экинши савгалы орынды алган. 

Юнус школа яшавында да белсен катнасып келген, Дагестан Республикасы бойынша озгарылган савлайроссиялык «Элимнинъ бактысында Гагариннинъ бактысы» деген тема бойынша сочинениелер шарасында да катнасып, биринши дережели дипломга тийисли болган. 

Буьгуьнлерде Юнус Магомет-Али увылы Дагестан патшалык университетининъ маданият факультетиндеги актерлык усталык боьлигининъ студенти болады. Сонда да Юнус оьзин тек ийги яклардан коьрсетип келеди. Окувда йогары уьстинликлерди коьрсеткени эм университет яшавында белсен катнасатаганы уьшин Юнус йогары стипендия алады. 

Бу йыл язда Юнус оьзининъ янына якын кесписин байырлаяк. Алдында ашык йоллар эм яслык йыллары, толмаган эм толаяк мырадлары.

Бу ерде атасы бир аьлемет хабарын билдирди.

– Мен, балаларым кишкей заманларда, Махачкаладан бир диск аькелген эдим. Ишинде бизим Армиядынъ акында кинофильмлери бар эди. Соьйтип кеделерде патриотизм сезимин тербияладык. Эндигиси олар Савытлы куьшлер сырасында куллык этпеге аьзир, – дейди Магомет-Али.

Буьгуьн Россия студентлер куьни, сол куьн биз савлай студентлеримизди, сол санда Юнус Хановты да ак юректен байрам ман кутлаймыз, алдыда тек ийгилик-лер, яхшылыклар йораймыз, аьр баславынъыз элимиздинъ пайдасына болсын.

Г. Курганова.

Суьвретте: Ю.Ханов.