Дагестанда аты белгили аьдем

Оьзининъ белсенли политикалык эм ямагат аьрекети мен В.Паламарчук тек республикада тувыл, Россияда да сый-абырай ман пайдаланады: ол РФ-нынъ киши калалар Союзынынъ Федераллык Советининъ Президиумынынъ агзасы этилинип сайланган, эм онынъ демевлик этуьви мен Кизляр Россиядынъ тарих калалар Союзына кирген. 2014-нши йылдынъ 1-нши январиннен алып Вячеслав Степанович ДР Аькимбасы Р.Абдулатиповтынъ Указы ман ДР-нынъ Сырт территориаллык округында ДР Аькимбасынынъ Толы ыхтыярлы ваькили этилип беркитилген, эм бу куьнлерде сол оьрметли ис орынында республика яшавшыларынынъ пайдасына аьрекетин бардырады.

Тезден Вячеслав Степанович оьзининъ 70 йыллык мерекесин белгилейди. Онынъ йогары ис бажарымлыгы, туьрли як билимлиги, бай яшав эм ис сулыбы республикамыздынъ оьрленуьвине оьз пайдалыгын коскан эм аьли де косар. Яс несилге онынъ яшав эм ис йолы уьйкен коьрим.