Азнаур Аджиев бизде конакта

Главная страница » Азнаур Аджиев бизде конакта

Йолыгыс «Шоьл тавысы» редакциясынынъ куллыкшыларына Сый грамоталар тапшырувдан басланды. Сол Сый грамоталарга республикалык газетамыздынъ редакциясынынъ яваплы секретари Любовь Ибрагим кызы Уразаева эм маданият боьлигининъ редакторы Гульфира Абудин кызы Бекмуратова тийисли болдылар. 

Куьн узагында йолыгыска «Ногайский район» МО Депутатлар Йыйынынынъ депутатлары, авыл поселениелерининъ ваькиллери туьрли соравлар ман келдилер. Йолыгыстынъ басында, келген конакка район яшавшылары ДР Аькимбасы Р.Абдулатиповка савболсынларын айттылар, неге десе ол бизим районымызга оьр власть органларынынъ йогары ис орынындагы аьдемлерине, райондагы социал-экономикалык аьллерин билип турар ниет пен, йыйы катнамага амал береди. Район яшавшыларынынъ берген соравлары да еримиздеги социал-экономикалык, маданият эм спорт тармакларына келискен соравлар эм маьселелер республикалык кезекте шешилмеге керек эди. Мысалы, район йыйынынынъ депутаты, Орта-Тоьбе авыл школасынынъ тарих окытувшысы С.Межитова авылынынъ энъ де маьнели деген маьселелери газификация, школа эм йол акында айтты. Онынъ айтувына коьре, авылда газ трубалары салынган, 30-га ювык уьйлерге де кирген, тек янатаган газ йок. Солай ок 2008-нши йылда курылып басланган школа меканы да сонъына етпейди. А ямгыр-шашынлы куьнлерде авыл ишинде йол йоклыктан юрип болмайдылар. Солай ок ДР Баспа эм информация министрининъ алдында авыл школаларынынъ осал аьллерде экени акында Батыр-Мурза, Шуьмлелик эм Кумлы авыл ваькиллери де айттылар.

– Йылдан-йылга, Аллага шуькир, авылымыз оьседи, соны ман бирге балалар саны да коьбееди. Сол балаларды биз оьз авылымыздынъ школасына сыйдырып болмаймыз, оларга янымыздагы авылларга кетип окымага туьседи, – дейди Батыр-Мурза авыл школасынынъ етекшисининъ орынбасары С.Эсиргепова. Сув етпейтаганы акында Шуьмлелик авыл яшавшылары Г.Раджабов пан О.Шахбанов айттылар. «Курман» КФХ етекшиси А.Келуев Кизляр-Ставрополь крайынынъ япсарларына дейим йолына карамага керек деген ойын билдирди. РДК етекшиси С-М.Караянов маданият уьйининъ меканына ярастырув ислер этилмеге керегин айтты. 50-60-ншы йылларда курылган меканда бир неше ис коллективлер куллык этедилер. С-М.Караяновтынъ тилеклерин ДР маданият министри З.Бутаевага еткермеге соьз берди А.Аджиев.  «Село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов ДР Баспа министрине республикалык кезекте район орталыгымызда канализация эм футбол майданын курув соравларын шешпеге тилек салды. «Ногайский район» МО администрациясынынъ етимлер мен куллык этетаган боьлигининъ тамада специалисти Л.Аджикова районымызда керексинетаган етим калган балаларга турак-уьйлер алмага амаллар етпейтаганы акында билдирди. Район Ямагат палатасынынъ председатели Э.Саитов районымыздынъ энъ маьнели соравлары – ногай тилимиз, Интернет, цифровой ТВ йоклыгы акында айтты. Ол берген соравлардынъ ишинде маьнелилердинъ бириси – район яшавшыларымыз (Сбербанк амаллары ман пайдаланатаганлар) тийисли акшаларын шешпеге уьшин Кизляр каласына бармага туьседи.

ДР Баспа эм информация министри Ногай районында йолыгыскан яшавшылардынъ аьр бирисининъ берген соравларын тынълады, тийисли ерлерге еткермеге соьз берди эм оьзи де сол соравлардынъ шешилуьвин де тергеегин билдирди.

Г.Сагиндикова.