Халк хайырына аьрекет этедилер

Россия МЧС-ы 25 йыллыгын белгилегенли коьп болмады. Сол йыллар ишинде элимиздинъ куткарув корпусы уллы эм данъклы йол оьтти. Бек коьп зат этилди, соны ман оьктемсимеге де ярайды. Бу куьнлерде Россиядынъ МЧС боьликлери табиат эм техногенлы баьле-казалардынъ калдыкларын йойытув бойынша авыр борышларды толтырмага куьши де, амалы да бар. 

2002-нши йылдан алып Россия МЧС-нынъ сыраларына От туьсуьвге карсы боьликлер косылган. Ногай районында аьрекет этетаган От туьсуьв мен куьресуьв боьлиги озган йылдан алып Дагестан бойынша МЧС Министерствосына кирген эм «Центр гражданской обороны чрезвычайных ситуаций» (ГОЧС) деп аталып баслаган. Районымыздагы ДР бойынша ГО ЧС орталыгынынъ куллыкшылары да элимиздеги ис йолдаслары ман бирге Россия МЧС-ынынъ мерекесин белгиледилер. Ийги ислеген куллыкшыларга Сый грамоталар, «Россия МЧС-на – 25 йыл» деген мерекели медальлер тапшырылды. Сосындай медаль мен боьлик етекшиси Абибула Яриков та савгаланды.«Боьлигинъиз Дагестан бойынша МЧС министерствосынынъ сырасына киргеннен сонъ куллыгынъызга борышлар косылып, авыр болды ма?» – деген соравыма боьлик етекшиси Абибула Алавдинович, кыйын болганына эс этпей, халкка коьмек этпеге амаллар коьп болганын хайыр коьрип, булай явап берди:– Аьли бизде аварийно-куткарув алат бар, соны ман бирге бизим коьмек этуьв амалларымыз да оьскен. Биз халк уьшин ислеймиз, кайдай баьле-казага туьскенге де коьмекке асыгамыз, оьзек те, кыйынлык биревге де келмесе экен. Биринши болып биринши ярдам этип инсанларга пайдалы, олардынъ басыннан казады кашырсак, оьзимизди наьсипли, ис эм гражданлык  борышымызды толтырдык деп санаймыз.

Абибула Яриков кишкей заманнан алып дайым да касындагыларга коьмек этпеге шалыскан, оьзиннен де бас деп йолдасларын салган бала болып тербияланган, уьйинде де анасына, аьптесине эм карындасына оьскен сайын тирев болып келген. Онынъ балалыгы Нариман авылында оьтти, ол Терекли-Мектебтеги орта школада окыды. Школада ийги окувшылар сырасында эди, футбол эм волейбол ман каьр шеккен. Дайым да команда капитаны этип сайланып, республикамыздынъ туьрли калаларындагы ярысларда катнаскан, окытувшыларынынъ  куьезине дайым да команда баргылы орынларды бийлеген. Школады кутарып, А.Яриков Иваново каласындагы авыл хозяйстволык институтында окыган. Сонъ окыган калада ветеринария тармагында аьрекет эткен. Бир неше йылдан сонъ оьз фирмасын ашып уьстинликли бардырган. Ама аьр бир аьдемге оьзининъ тувган ери аьсирет. Тувган ердинъ ери еннет, сувы сербет деп, босына айтпаган ногайлар. Соьйтип, Абибула Алавдинович та 2007-нши йыл тувган-оьскен ерине кайтады. Терекли-Мектеб авылында От туьсуьвге карсы боьлигинде бас деп пожарный, сонъ боьлик командири болып ислейди. Астрахань каласында билимин арттырар мыратта окып келеди эм 2013-нши йыл боьликти етекшилейди. Ис йолдаслары оны ийги аьдем эм етекши деп белгилейдилер.Абибула Яриков тек ийги куллыкшы болып калмай, ийги ата эм аьел басы да  болады. Ол хатыны Гульзара ман татым аьел курып, увылы Каримуллады тербиялайды. Бала атасындай болып куткарувшы болмага мырат этеди. Абибуладынъ уьйкен увылы Алавдин Иваново каласында Энерго-академиясында окыйды.

Н.Кожаева.

Суьвретте: Ногай районындагы ГО ЧС орталыгынынъ куллыкшылары.