Алибий Романов — «Йыл аьдеми-2015»

Ал деп сол куьн ямагаттынъ оьткен 2015-нши йыл куллыгы акында эсап беруьв соьзи мен онынъ етекшиси Рашид Акказиев соьйлеген. Ол оьзи бир йорыктан Россия оьр муфтийи Равиль Гайнутдиннинъ орынбасары болады. Муннан сонъ Алибий Куьбий увылына савгады ямагаттынъ ясуьйкени, медицина илмилер кандидаты, «Клязьма» балалар санаторийининъ етекшиси Солтанбек Арсланов тапшырган. Р.Акказиев: «Алибий, сенинъ айтылган йырлавшы болып, халкымыздынъ юрегин кайраганынъа ногайларымыз баьриси суьйинеди. Оьнеринъ мукаят та оьр талпынсын, яшав оьрисинъ узак болсын, ден савлык эм уьйкен етимислер сага!» – деген кутлав соьзинде.

Шатлыклы шарада кардаш кыргыз, казах, татар, крым ногайларынынъ ваькиллери де катнасканлар эм белгили йырлавшыды кутлаганлар. Мысалы, крым ногайларынынъ айтылган опера йырлавшысы (ол оьзи Москвадагы И.Глинка атындагы опера театрында куллык этеди) Гульсум Аккув кызы Алибийге багыслаган ийги йоравын айткан.