• Сегодня: Среда, 7 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 6 Карагыс айы, 2022

Сый иесин тапкан

admin
Февраль25/ 2016

Янъыларда Москва каласында «Ногай общинасы» региональли ямагат организациясы Ахмет Аминович Ярлыкаповты ногай халкымыздынъ илми етимислерине эткен уьлиси уьшин разылык хат эм баргы ман савгалады.  Баргыды аьлимге «Ногай общинасы» РОО директоры Рашид Акказиев тапшырды.

– Мен ак юректен меним эткен исиме баа эм маьне бергени уьшин ердеслериме савбол айтаман. Биз этилген куллыклар акында соьйледик, алдыга борышлар салдык. Бу йолыгыс  меним коьнъилимди коьтерди. Савболынъыз, бавырдасларым! – деп соьйледи Ахмет Ярлыкапов.

Биз де белгили аьлимимизди кутлаймыз, аьли де коьп уьстинликлер, бийикликлер сагынамыз.

Суьвретте: А.Ярлыкапов «Ногай общинасы» РОО ваькили Д.Оразбаев пен.

Яндекс.Метрика