Йыйынлар эм бас шаралар планлары беркитилген

«Ногайский район» МР администрациясынынъ быйылдынъ алты айы ишинде белгиленген Йыйынлар планына коьре, 21-нши февральде Ногай районынынъ ЦРБ коллективининъ район еринде савлык саклавды модернизациялав эм оьрлентуьв, халкты баслапкы медико-санитар ярдамы ман канагатлавы яктан Ногай районынынъ регионаллык программаларын яшавга шыгарув бойынша ис аьрекети акында коллегия йыйыны оьткерилеек. 

Йыйынлар планына соны ман бирге 19-ншы апрельде Ногай районынынъ 2017-нши йылда социал-экономикалык оьрленуьвининъ ис тамамлары эм 2018-нши йылга прогнозлары бойынша «Ногайский район» МР администрациясынынъ коллегиялык йыйыны озгарылаяк.

Беркитилген План ман келисли кепте 2017-нши йылда эм 2018-нши йылдынъ 1-нши кварталында Дагестан Республикасынынъ кавыфсызлык советининъ протокол карарларын эм республикада ыхтыяр йорыкты канагатлав бойынша Координационлык кенъесининъ карарларын толтырув акында йыйыны да оьткерилмеге каралган. Соны аьзирлев бойынша район администрациясынынъ юридический соравлары эм Антитеррорист комиссиясынынъ аьрекетин канагатлав бойынша боьлиги яваплы. 

Йыйынлар планында белгиленгенлей, быйыл 21-нши июньде район ыхтыяр саклавшы органларынынъ, наркотиклердинъ таралувына карсылык этуьв бойынша район комиссиядынъ, наркотиклер мен куьрес юритуьв бойынша ямагаттынъ биргелесип куллык этуьви акында район администрациясынынъ коллегиялык йыйыны да озгарылмага тийисли. 

Солай ок Йыйынлар планында 2018-нши йылдынъ яз айларында балалардынъ тыншаювын уйгынлав акында сорав да ортага салынып ойласылаяк. Соны аьзирлев уьшин район билимлендируьв боьлиги мен район администрациясынынъ «Яслык» МКУ яслар орталыгы яваплы боладылар. 

Уьстимиздеги йылдынъ биринши ярым йылы узагында «Ногайский район» МР администрациясынынъ беркитилген Баслапкы шаралар планына коьп маьнели кызыклы эм пайдалы ис амаллары киргистилген. Айтпага, январь-февраль айлары ишинде район ериндеги учреждениелерининъ, организацияларынынъ, авыл поселениелер МО-ларынынъ оьткен 2017-нши йыл уьшин ис тамамларын келтируьв шаралары белгиленген эм солар аьлиги заманда юритилип туры. Соны ман бирге быйылдынъ алты айы узагында район администрациясынынъ аькимбасынынъ, онынъ орынбасарларынынъ, авыл поселениелер МО аькимбасларынынъ халк пан йолыгыслары оьткерилмеге каралувы ийги демократиялык абытлары болып саналады. Сол ок ис болжалы ишинде эки айда бир кере яде керекли заманда район администрациясынынъ советлерининъ, комиссияларынынъ кенъеслери, ерли самоуправление органларынынъ куллыкшылары ман семинар-кенъеслери де иркуьвсиз аьзирленип юритилмеге тийисли. 

Бас шаралар планына коьре, февраль айында район школалары бойынша «Тувган тилдинъ ийги окытувшысы» деп аталган аьдетли республикалык конкурсынынъ район кезегининъ оьткерилуьви де оьсип келеяткан яс несиллер арасында оьз ногай тилин сыйлап билуьвге эм уьйренуьвге сенимли абыт болып саналады. 

Быйыл 18-нши мартта болып озаяк Россия Президентин сайлавларды район эм авыл поселениелер администрациялары, район территориаллык сайлав комиссиясы тийисли закон негизинде оьткермеге кереги Бас шаралар планынынъ негизли ислерининъ бириси болады. 

Соны ман бирге быйыл апрельде район еринде айтувлы суьвретши, ДР саниятларынынъ ат казанган аьрекетшиси Сраждин Батыровтынъ эстелигине багысланган юмалыгы да белгиленген. Июнь айында ДР ат казанган саниятлар аьрекетшиси, белгили ногай скульпторы Кошали Зарманбетовтынъ 60 йыллыгына, ДР ат казанган маданият куллыкшысы, РФ Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы Тахир Акманбетовтынъ 65 йыллыгына багысланган мерекели кешликлерди аьзирлеп оьткеруьв борышы район маданият боьлиги мен район орталык китапханасына тапшырылган. 

Бас шаралар планында солай ок быйылдынъ февраль-июнь айлары ишинде аьдетли патшалык байрамлары, кеспи куьнлери, аьдетли район конкурслары, фестивальлери, спорт турнирлери, балалар эм яслар уьшин туьрли шаралар эм ярыслар оьткерилуьви де белгиленген.