Яслар уьшин

Яслар араларында ис тербиясын коьтерер ниет пен Россия Федерациясынынъ Президентининъ 86-ншы номерли Указы (21.02.2015 й.) кабыл этилинип алынган. Сога коьре Россия Федерациясы бойынша, сонынъ ишинде бизим Дагестан Республикамызда да, бу куьнге рас келип, коьп шаралар озгарыладылар. Бу шаралардынъ озгарылувы яслардынъ кызыксынувларын да коьтереди эм сол отрядлардынъ сыралары да кенъееди.

Г. Курганова.

Суьвpeттe: Россия бойынша студентлер отряды.