• Сегодня: Воскресенье, 5 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 4 Увыт айы, 2023

Оьз исин яваплы толтырады

admin
Февраль09/ 2018

Оьз исин яваплылык пан бардыратаганлардынъ санында – патруль-пост службасынынъ куллыкшысы Арсен Кельдалиевич Кокшеев. Ол оьзининъ кеспи усталыгына коьре кыянатлыктынъ алдын шалган. 

2017-нши йылдынъ карагыс айынынъ 15-нши куьнинде кешки он саьатлерге Ногай районындагы Россия МВД боьлигининъ дежурный боьлигине Терекли-Мектеб авылынынъ Эсмухамбетов орамында акшасын тоьлеп квартирада яшайтаган З.С.Умаровтынъ, карагыс айынынъ 14-нен 15-нши кешесине онынъ яшайтаган ериннен «Филипс» телевизоры урланганы акында аьризеси туьскен эди. Урланган телевизордынъ баасы – 60 мынъ маьнет акша. Сол телевизорды  урлаган аьдем «Ферма 1» МГр-22Д службасынынъ (бу куьпте Арсен Кокшеев те бар) эм ОУР куллыкшылары ман тез аьрекетте табылган. Телевизорды урлаган аьдем Шешен Республикасынынъ Сары-Су авылынынъ яшавшысы Т.Ш.Садыков  полиция куллыкшылары ман дежурный боьлигине еткерилген, сол аьдем эткен кыянатлыгы бойынша оьз куьнаси мен муькир болган. 

Бу кыянатлык бойынша Арсен Кокшеевке разылык билдирилген. 

Арсен Кельдалиевич иш ислер боьлигинде 2000-ншы йылдынъ баслапкы куьнлериннен алып куллык этеди. Сол йыллар ишинде оьзин тек ийги якларыннан коьрсетип келеди. Ол ис борышларын бек аьруьв биледи эм аьрекети бойынша сол борышларды да кулланып та болады. Ис етекшилерининъ тапшырган борышларын тийисли кепте эм заманы ман толтырады. Куьннен-куьнге оьзининъ кеспи усталыгын коьтеруьв уьстинде де ислеп турады. Ис йолдаслары арасында сый-оьрмет пен пайдаланады. Арсен савыт пан да йогары дережеде пайдаланып болады. Патшалык эм согыслык сырды саклап болады. Арсен – сулыплы полиция куллыкшысы. Ол ис бойынша тыныш болмаган аьллерге туьссе, тез аьрекетте оьзин тувра юритип, аьлди ийгилендирип те болады. Ол – оьз ойлары ман йигерли куллыкшысы. Сондай куллыкшылар ман бизим коьплеген кыянатлыкларымыздынъ алдылары шалынадылар. 

М. Ахмедова.

Суьвретлерде: А. Кокшеев; «Ферма1» МГр-22Д куллыкшылары.      

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group