Аьр бир заттынъ оьз йорыгы бар

Гражданлар ман куллык этуьв йорыгы 2014-нши йылдынъ 29-ншы августында Россия МВД-сынынъ 736-ншы номерли буйрыгы ман токтастырылган. Сол аьризе де Россия Федерациясынынъ Уголовлы-процессуальлик кодексининъ 141-144-нши номерли статьяларына коьре каралады эм шешиледи.

Кыянатлык, административли правобузув акында аьризе язылып, тийисли органларга берилгеннен сонъ, 24 саьат ишинде язган аьдемге явап берилмеге керек.

Аьризе береек аьдем не затларды билмеге керек:.

Аьдем Россия МВД-сынынъ дежурныйлар боьлигине аьризе бергеннен сонъ, регистрацияланганын, кимнинъ колына туьскенин эм сол аьризе бойынша кайдай шаралар алынатаганын билмеге ыхтыяры бар.

Эгер аьризе телефон аркалы этилген болса, уполномоченный куллыкшы сол билдируьвди рапорт аркалы беркитеди эм территориаллык органлар боьлигине, тийисли китапке киргистпеге еткеруьв этеди.

Эсинъизде сакланъыз, аьризеде язылган билдируьв бойынша ялган, оьтирик затлар болмага керек тувыл. Сонынъ акында аьризе беруьвши оьзининъ колын басады. Эгер ялганлык болса, сиз оьзинъиз РФ Кодексининъ 306-ншы статьясына коьре уголовлык яваплыкка тартыласыз.

Аьризе кайтип язылмага керегин сиз Ногай районы бойынша Россия МВД-сынынъ дежурныйлар боьлигинде карамага боласыз, сонда мысаллар да бар.

Ногай районы бойынша Россия МВД-сындагы дежурныйлар боьлигининъ телефон номерлери: 02 яде 2-14-78 (сеним телефоны); мобильли байланысы 020 номери мен этиледи. 

Телефонлар ман соьйленген соьзлер баьри де язылады эм сол затларды да кайсы бир кыянатлык, административли правобузувлар эткенлерди яваплыкка тартаякта кулланмага болады.

И. Янполов, Ногай районы бойынша ОМВД штаб етекшиси иш ислер службасынынъ подполковниги.