• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

Бек кызыклы йыйынтык

admin
Февраль12/ 2018

Россия коьпмиллетлик халкларынынъ аьлиги замандагы балалар уьшин адабиатынынъ антологиясы элимиздинъ этномаданиятлык туьрлилигин ашып коьрсететаган кызыклы проекти болады. Китапте 201 авторлар ман язылган эртегилер, хабарлар, ятлавлар, поэмалар, савлайы 870 шыгармалары 55 миллет тиллериннен орыс тилине коьширилип орын тапканлар. Элимиздинъ туьрли муьйислериннен 800-ге ювык аьдемлери йыйынтыкты аьзирлевге оьз уьлисин косканлар. 

2017-нши йыл ишинде ямагатлык уьшин шыкпага мыратланган уьш топламаларыннан экеви дуныя ярыгын коьрдилер. Бириншиси – «Россия халкларынынъ аьлиги замандагы поэзиядынъ антологиясы» эм экиншиси янъыларда баспадан шыккан «Россия халкларынынъ балалар уьшин адабиатынынъ антологиясы» болады. Россия тарихинде бу проекти биринши кере яшавга шыгарылып туры. 

Проектте белгили ногай язувшылары, Россия Федерациясынынъ Язувшылар союзынынъ агзалары  Анвар-Бек Култаевтинъ, Иса Капаевтинъ, Куруптурсын Мамбетовтынъ, Гульфира Бекмуратовадынъ, Асан Наймановтынъ шыгармалары да орын тапканлар.

Сол китап ногай адабиатын суьювшилердинъ уьндиригинде  де сыйлы орын табаягына сенемиз.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group