Хош келдинъ, Навруз!

Куьннинъ коьзи шувагын аямай тоьгип, йылувлыгын аьр бир йыйылганлардынъ коьнъилине косты. Район маданият уьйининъ алдында «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамовтынъ демевлиги мен «Хош келди, Навруз!» деп аталып, байрам уйгынланып оьтти. Шарадынъ алдында йыйылганлар сыпыраларда койылган аслардан татып, юма шай иштилер.

Байрамды район маданият уьйининъ куллыкшылары Г.Савкатова эм Б.Курманова юриттилер. Балалар ярасыкланган арбада айланып байрамга келген конакларды хош алдылар. Терекли-Мектеб авыл Джанибеков атындагы мектебтинъ окувшысы Айлин Аджиева «Навруз келди, мубарек» деген йырды конъырав сеси мен йырлап эситтирди. Оннан сонъ ети туьсли кийим кийген кызлар колларындагы туьрли даьмли асларыннан алдыда олтырган ясуьйкенлерге, балаларга таттырдылар. 

Кутлав соьзи мен «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов шыгып соьйледи. Ол авыл яшавшыларын Навруз байрамы ман кутлап, йылы йоравларын багыслады. Эм авылымызды ясылландырувда, онынъ ямагат яшавында белсенли аьрекет этип келген Кадрия эм Джанибеков атындагы мектеблерининъ етекшилерине эм окувшыларына, Абу Ханифа атындагы медресединъ етекшисине эм окувшыларына, ДР ат казанган маданият куллыкшысы Н.Халиловага разылык хатларын тапшырды. Оннан сонъ, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты М.Авезов, ФНКА председателининъ орынбасары С.Джумаев байрамга йыйылганларды кутладылар. Байрамнынъ барысына уьйкен шатлыкты халкымыздынъ оьнерли йырлавшылары А.Романов, Ф.Нурлубаева, К.Кудайбердиева, Д.Караев, А.Межитов, М.Ваисов, А.Джуманбетов, А.Темиров эм сондай баскалар ана эм орыс тилинде йырларын йырлап костылар. М.Ваисовтынъ етекшилиги мен «Айланай», А.Межитовтынъ басшылавы ман «Карлыгаш», Н.Халиловадынъ етекшилеви мен «Юлдызлар» ансамбльлерининъ катнасувшылары йогары усталык пан оьнерлери мен боьлистилер. Йыйылган ясуьйкенлер, балалар байрам юритуьвшилер мен уйгынланган юмакларды шешуьвде, аркан тартыс ойынларында белсенли катнас тутып, туьрли савгалардынъ иелери болдылар. Йыйылганларга деп аукцион да озгарылды.  Онда катлама, кораз, тавык, савыт, кумган, айран эм сондай баска затлар сатылдылар. Аукционда сатылган затлар уьшин келимди район бойынша туьзилген «Инсан» деген саваплык фондына йиберилеек.  Байрамнынъ сонъында маданият уьйининъ шетинде ети оты ягылды. Онынъ тоьгерегинде яслар, балалар завыкланып ойнадылар, шаптылар, ийги йоравларын бир-бирине багысладылар. Соьйтип, Терекли-Мектеб авыл яшавшылары шатлыклы аьлде язлык байрамын хош алдылар.

Г.Нурдинова.