• Сегодня: Вторник, 6 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Саьли, 6 Карагыс айы, 2022

Илми дуныясында янъылык

admin
Март30/ 2016

Районымызда, Дагестаннынъ Миллет китапханасында да илми тармагында атлары белгили дагестан аьлимлерининъ катнасувы ман «Сынтаслар» китабининъ презентациясы болып озды. Оны дуныя юзине эндируьвге куьш-куватлыгын, билимлигин аямаган ердеслеримизге каратылган коьп разылык соьзлер айтылды.

Суьвретте: китап авторларыннан – Ногай район уьлке танув музейининъ директоры Каирбек Бальгишиев эм тарих илмилер кандидаты Ахмет Ярлыкапов.

Яндекс.Метрика