Илми дуныясында янъылык

Районымызда, Дагестаннынъ Миллет китапханасында да илми тармагында атлары белгили дагестан аьлимлерининъ катнасувы ман «Сынтаслар» китабининъ презентациясы болып озды. Оны дуныя юзине эндируьвге куьш-куватлыгын, билимлигин аямаган ердеслеримизге каратылган коьп разылык соьзлер айтылды.

Суьвретте: китап авторларыннан – Ногай район уьлке танув музейининъ директоры Каирбек Бальгишиев эм тарих илмилер кандидаты Ахмет Ярлыкапов.