Ана тилиннен энъ ийги окытувшысы белгиленди

Бу «2016-ншы йылдынъ ана тилиннен энъ ийги окытувшысы» деген ярыстынъ Республика бойынша кезеги март айдынъ 15-ннен 17-не дейим уйгынланып, Махачкаладынъ 11-нши гимназиясында оьтти. Ярыста ортакшылык этуьвге республикамыздынъ 31 районы эм 10 калаларыннан 57 аьризе берилген эди. Ярыс катнасувшыларын сайлав кезегиннен сонъ тогыз тил номинациясы бойынша 43 педагоглар ярыска ортакшылык этпеге сайландылар. Ярыстынъ барысында катнасувшыларга ана тилиннен окув дерисин, классс саьатин, оьзи аьзирлеген билимлендируьв проектининъ презентациясын озгармага борыш берилген эди. 

Сол «2016-ншы йылдынъ ана тилиннен энъ ийги окытувшысы» деген республикалык ярысында Ногай районы атыннан Нариман авыл орта мектебининъ окытувшысы Насипхан Заурбековна Джумаева ортакшылык этип,1-нши орынга тийисли болды. Ол оьткен йылдынъ январь айынынъ сонъында сол ок ярысынынъ район кезегинде 1-нши орынга тийисли болган эди. 

Насипхан Джумаева белгили ногай халк суьвретшиси, язувшысы С.Батыровтынъ «Албаслы» деген шыгармасы бойынша деристи йогары дережеде озгарды. Ол «Меним келеектегим мени мен байланыслы ма?» деген тема бойынша класс саьатин уьстинликли озгарды. Солай болып ол «Билимлендируьв учреждениеси – ол этномаданиятлык орталыгы» деген проектин де усташа яклап коьрсетти. Ярыстынъ баьри кезеклерин де уьстинликли оьткен ногай тил эм адабиатыннан окытувшысы биринши орынга тийисли этилди. Ярыстынъ тамамы бойынша Н.Джумаева биринши дережели дипломга, 20 мынъ акшалай баргыга, «ДР Билимлендируьвининъ отличниги» деген сыйлы атына тийисли этилди. Республика ярысынынъ енъуьвшиси Насипхан Заурбек кызы бу йылдынъ ноябрь айында оьтеек Савлайроссиялык ярысынынъ катнасувшысы болаяк. Келеекте де биз окытувшы кыскаяклыга Савлайроссиялык ярысында да енъип, ногай халкынынъ атын данъклап, оьр коьтергенин йораймыз.

Г.Нурдинова.

Суьвретте: Н.Джумаева.