• Сегодня: Воскресенье, Ноябрь 28, 2021
  • Буьгуьн: Каты куьн, 28 Караша айы, 2021

Иси оьрлиге — оьрмет

admin
Апрель07/ 2016

Район маданият тармагында аты да, аьрекети де белгили кыскаяклыдынъ аьдеттеги затларга да яратувшылык карасы бар, савлай яшавы да, яратувшылык дуныясы да онынъ бай эм ярасык.

Янъыларда Алимет Аблезова ДР-нынъ ат казанган маданият куллыкшысы деген сыйлы атка тийисли болды. Ак юректен оны кутлаймыз, алдыда оннан да бийик етимислер казанганды йораймыз.

Суьвретте: А.Аблезова. 

Яндекс.Метрика