«Мен дайым да халк пан бирге»

Йолыгыста «Ногайский район» МО аькимбасы Казмагомед Янбулатов,  район активи, учреждениелер, организациялар ис коллективлери катнастылар. Йолыгысты К.Янбулатов ашып, У.Умахановтынъ депутатлык аьрекети мен йыйылганларды кыскаша таныстырды.

Оьз соьзинде У.Умаханов быйыл сентябрьде элимизде болаяк РФ Федераллык Йыйынынынъ Государстволык Думасына депутатларды сайлавлар ман байланыста ол Кизляр, Тарумов, Ногай районлары бойынша сайлав округыннан депутатка кандидат этилинип белгиленгенин билдирди. Онынъ айтувы ман, ол патшалыгымыздынъ оьр сайлав органында депутат болса да, республикадынъ баьри районлары ман да байланысын уьзбейди. – Мен дайым да оьз ис аьрекетимде халктынъ коьтеретаган соравларын шешемен. Буьгуьнлерде Ортакроссиялык халк фронтынынъ сырасында катнасаман. Сайлавлар алдындагы программам акында кыскаша айтсам – ол Россия Президенти Владимир Путиннинъ 2012-нши йылдагы май указларында белгиленген соравларды, маьселелерди шешуьв, – деди депутат. Муннан сонъ У.Умаханов йыйылганлардынъ соравларына яваплады. Депутатка район стадионынынъ курылысы, авылларды газификациялав, авыл школаларында тийисли инфраструктура, республикадынъ оьр власть органларында ерли миллет кадрлар йоклыгы акында эм сондай баска соравлар берилди. У.Умаханов оьз ягыннан солардынъ баьрисин де шешпеге талап этеегине сендирди. Йолыгыста ДР Аькимбасынынъ Дагестаннынъ Сырт территориаллык округындагы толы ыхтыярлы ваькили В.Паламарчуктынъ орынбасары Н.Спирин, коьмекшиси А.Давидович шыгып соьйледилер.

Бизим хабаршы.