Шоьлимизди тазалыкта саклайык

Шоьллигимизди, орманларымызды биз неге айландыраятырмыз? Мунда яткан сиселерден, полиэтилен алатлардан эм баска туьрли кокыстан аяк баскандай таза ер йок. Оьз табиатын, тувган якларын суьетаган инсанлар булай аявсыз, вайымсыз болмага керек тувыл! Тазалыкты саклав авыл аькимбасларынынъ тувыл, ол баьри район яшавшыларынынъ борышы. Тоьгерегимизди кокыс басканга биз баьримиз де куьнали. Ягылатаган кокысларды якпаймыз, соларды кайда болса сонда тоьгемиз. Аз болса, машиналар ман тувра ясыл отлакка сиселерди, шиферлерди, уьй муьлклерин таслаймыз. Бу аьлди тергемеге эм куьналилерди тийисли дембисине тартпага борышлы аьдемлер де исине сувык карайдылар. 

Коьп заманларда шоьлимизде йылгыннан баска зат болмаган болса, аталарымыздынъ кыйыны ман орманлар оьстирилди. Соны биз эндиги эш этпеге турмыз. Шоьлдеги тереклерди шабамыз, солар ман шашкан эгинлеримизди, бавларымызды коралаймыз. 11-нши апрельде «Ногайский район» МО администрациясынынъ кезекли йыйынында тазалык акында маьселе ойласылды. Сонда районлар ара экология комитетининъ етекшиси М.Бальгишиев ямагаттынъ алдына тилек салды тазалыкты тутув акында. Ол  халк арасында, окувшылар ман бу тема бойынша анълатув ислерин юритпеге кенъес этти. Йыйылганларга авылларымыз кайдай аьллерге еткени акында суьвретлерди коьрсетти.

Сыйлы район яшавшылары! Коьтерилген маьселе акында оьз ойларынъыз бан боьлисип, тувган еримизди тазалыкта саклав акында бир тилге келейик.

А.Сангишиев, «Ногайский район» МО Ветеранлар советининъ председатели.

Э.Саитов, «Ногайский район» МО Ямагат советининъ председатели.