Уста окытувшымыз

Нурманбет Танъатар увылы акында бизим газета бетлеринде бир неше кере язылып шыккан. Аьлиги хабарымыз да суьйинишли. Ол аьлиги окув талаплавларына коьре, оьз исин бардырып, уьстинликлерге етиседи. Сол затлар онынъ исин бийикликке коьтермеге амал да береди. Янъыларда ол оьзи ССИТ-тен (Система добровольной сертификации информационных технологий) куьмис сертификаты ман эм ол ислейтаган школа ез сертификаты ман савгаланган. Сол етимиси мен де ак юректен кутлаймыз. Алдыда уьстинликлер мол болсын деген йорав да этемиз.