Гражданлар аьр саьли куьн кабыл этилинееклер

Соны ман тоьмендеги аьлде яшавшыларды кабыл этуьв графиги беркитилген: биринши саьли куьн – Янбулатов К.З., «Ногайский район» МО аькимбасы; экинши саьли куьн – Янмурзаев А.Э., «Ногайский район» МО аькимбасынынъ орынбасары; уьшинши саьли куьн – Шангереев Р.С., «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши; доьртинши саьли куьн – Межитов А.З., «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ орынбасары; айдынъ энъ ызгы ис куьни – Санглибаев М.Д., «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ орынбасарынынъ куллыгын юритуьвши.

Гражданлар «Управление сельского хозяйства администрации МО «Ногайский район» МБУ меканында, ФНКА кабинетинде кабыл этилинееклер.

«Ногайский район» МО етекшилиги мен гражданларды кабыл этуьвди уйгынлав эм озгарув Йорыгы беркитилген. Ерли самоуправление органлар етекшилери тоьмендеги борышларды толтырмага кереклер:

— гражданлар аьризелери мен куллык этуьвдинъ сапатлыгын арттырмага, аьризелерди ортага салып каралганнынъ сырагылары акында гражданларга заманында билдирмеге, гражданлар ман коьтерилетаган соравлардынъ аьрекет этетаган законодательство ишинде шешилуьвининъ баьри эплерин анълатпага;

— гражданлар кайдай себептен тура аьризелери мен келгенлерин заманында аянлап, оларга тез эс каратпага;

– коллективлик эм гражданлардынъ кайтаралап берилген аьризелерин ерине барып каравды аьдетке киргизбеге;

– «Ногайский район» МО аькимбасына гражданлардан не шаклы эм кайдай кепли аьризелер туьскени, солай ок олардан тура кайдай шаралар коьрилгени акында дайым да билдирип турмага.