• Сегодня: Пятница, 27 января, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 27 Канътар айы, 2023

ДР Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши В.Васильев: «Коррупционерлер мен урылардан тазаланамыз»

admin
Февраль16/ 2018

«Туьнегуьн Россия Президентининъ Указы ман Дагестан прокурорынынъ ис орынына бес йыл болжалы ман Попов беркитилген», – деген Чайка. Генпрокурор солай ок республика прокуратурасы кыска заман ишинде оьз куллыгын янъыдан туьзер деген сенимин билдирген.

Оьз ягыннан Денис Попов республика прокуратурасынынъ коллективи алдына салынган баьри борышларды етимисли кепте толтырмага, аьр бир республика яшавшысынынъ, ямагаттынъ эм патшалыктынъ кызыксынувларын сенимли кепте якламага аьзирлиги акында айтып белгилеген. «Прокуратура коллективининъ куьши мен патшалык власть органлары эм ыхтыяр саклавшы структуралары ман биргелесте биз республикадынъ баьри ерлеринде де законшылыкты эм ыхтыяр йорыкты канагатлап болармыз», – деген Д.Попов. 

Дагестанда юритилген тергевлердинъ акында регионга орталыктан ыхтыяр саклавшы органларынынъ ведомстволар ара комиссиясынынъ етекшиси эсабында йиберилген Россия Генераллык прокурорынынъ орынбасары Иван Сыдорук хабарлаган.

Онынъ соьзлерине коьре, тергевлердинъ сырагысында 2,5 мынъга ювык закон бузувлары болганы ашыкланган, солардынъ тамамында 70-тен артык уголовлык ислери ашылган.

«Генпрокуратура комиссиясы 2431 закон бузувларын тапкан, 83 коьрсетуьвлер, 170 протестлер йиберген, 71 уголовлык ислери эм административлик бузувлары бойынша 433 ислери ашылганлар», – деген Иван Сыдорук. 

Соны ман бирге ол Дагестан прокуратурасы уьшин бас борышларды белгилеген. Солардынъ арасында – «системага айланып баратаган» коррупция ман куьресуьв, гражданлардынъ социаллык эм ис ыхтыярларын коршалав, турак уьй-коммуналлык эм ТЭК тармакларында законшылыкты тутув, ер законодательствосы эм курылыс тармакларындагы бузувлар ман куьресуьв, баьри кыянатлыкларды мукаят кепте регистрациялав эм гражданлар тилеклерин карастырувга алды йолды беруьв. 

Иван Сыдорук солай ок Дагестан Республикасынынъ яшавшылары уьшин тарифлерди оьстируьв ислери де аянланганы акында билдирген: «Комиссия яшавшылар уьшин тарифлерди законсыз токтастырув ислерин аянлаган. Сонынъ эсабында 40 миллион маьнеттен артык ортак оьлшеминде энергоканагатлав организацияларынынъ себепсиз шыктажлары ман байланыста соларды оьстиргени мен. 

Ол, солай ок тагы да баска бузувлар да табылганын билдирген. Айтпага, ярдамлар сапатынынъ тоьменлигин, энерготармакларынынъ куьшли тозувын (70 проценттен артык). Эки йылдан артык заман республикада энергияды кытув программасы толтырылмайды.

«Оьткен йыл узагында ТЭК предприятиелерининъ дебитор эм кредитор борышларынынъ оьлшеми 53 миллиард маьнетке етискен, ол сан Россияда энъ де уьйкен коьрсетим болады. Тергевлер сырагылары бу тармакта законлардынъ бузылувларына ресурсканагатлавшы организацияларынынъ эм солай ок власть органларынынъ куллыгынынъ етиспевлиги себеп болганын шайытлайды. ТЭК тармагындагы регионаллык эм муниципаллык ыхтыяр актлары бирерде федераллык законодательствосына карсылык этедилер яде солар онда йок деп саналадылар», – деген Сыдорук. 

«Газпром межрегионгаз Махачкала» аьрекетинде законды каты кепте бузув табылган. Бу ямагат газ линиясына оьз ыхтыяры ман косылатаганлардынъ эм газды оьз эрки мен кулланатаганлардынъ алдын шалув уьшин тийисли амаллар коьрмейди. Оьткен йылда газ уьшин борышлар 1,8 миллиард маьнетке дейим оьскеннинъ оьзинде де, суд приставлар службасына 900 миллионнан артык маьнет акшадынъ борышларын алув акында толтырувшы документлер йиберилмеген», – деген ол эм бузувлар баска организацияларда да табылганын билдирген. 

Айтпага, аьли бир неше йыллардан бери газ бан канагатланув регионаллык службасынынъ аьллери уьшин яваплайтаган Спецгазстройсервис ГКУ «дурысында ислемейди». «Сол ок заманда соны саклавга деп йыл сайын 75 миллионнан артык маьнеттинъ акша карыжы шыгарылады», – деп белгилеген Сыдорук. 

Оьзининъ шыгып соьйлевинде Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Владимир Васильев республикадынъ баьри министерстволары ман ведомстволарынынъ етекшилерине табылган етиспевликлерди толы кебинде тайдырмага буйырды. «Эгер ким ди биревлерде шексинуьвлери бар болса, солар сонда ок та таймага аьризе берсинлер. Калганлар билеклерин туьрип, ислемеге керек боладылар», – деп билдирген Владимир Васильев.

Соны ман бирге ол янъы ис кадрлары миллет белгиси бойынша тувыл, оьзлерининъ ис эм кеспи сапатлары бойынша айырылаягына эс эттирди. «Миллет белгилери ягыннан биревге де бир хаьтер де этилинмеек, ис эм кеспи сапатлары бойынша белги береекпиз. Биз аьли коррупционерлер мен урылардан тазаланамыз. Ол зат яслар ман профессионаллар уьшин ийги анъсатлык», – деп белгилеген Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши. Ол оьзининъ соьзине дагестаншылар терроризмди енъдилер, эндигиси коррупция ман куьреспеге керек деп косты. 

Республика етекшиси солай ок коьлем информация амалларын бу куллыкты белсенли кепте колтыкламага шакырды: «Бизим ис аьрекетимиз уьшин энъ де бас тергев – ол сонынъ акында бизден сораяк Дагестан Республикасынынъ яшавшылары. Бу ягыннан СМИ ваькиллери бизге коьмек этер деп сенемиз».

Оьз кезуьви мен Юрий Чайка тергев структураларынынъ ваькиллерине регионда коррупцияга карсы куьрес юритуьвди куьшлендирмеге шакырув этти. «Баьри де ыхтыяр актларын коррупцияга карсылыгы ягыннан тергевден баслав керегеди. Айлак та коррупцияга амырак болатаган тармакларга эс этинъиз, ал деп ер катнасувлары тармагына. Берилетаган яде сатып алынатаган участоклардынъ регистрацияланувы уьшин яваплы болатаган ведомстволар куллыгыннан коьзинъизди айырманъыз», – деген Юрий Чайка кенъесте.

Ол республикадынъ прокуратура органларынынъ куллыкшыларына социаллык субсидияларды уьлестируьв исине айырым маьне беруьвди тапшырды. 

«Бюджет эм целевой программаларына деп шыгарылган карыжларды пайлав эм шыктажлав артыннан каты тергев салынъыз. Республикада грантлар, авыл хозяйствосын, киши эм орта предпринимательстводы оьрлентуьвге субсидиялар беруьвге, яшавшыларды иске ерлестируьвге коьмек этуьвге, парызлы медициналык страхованиеге каратылган карыжлар урланады. Сондай фактлардынъ алдын каты кепте тыймага буйыраман», – деген Чайка. 

Ол, солай ок чиновниклердинъ уьйкен уьйлери кайдай акшаларга салынганын эм солардынъ законга келисуьвин ашыкламага буйырды. «Республикадагы энъ де уьйкен уьйлер – должностной лицолардынъ уьйлери экени белгили болды, сол ок заманда сондай уьйлер сув сакланатаган зоналарда орынласканлар. Солардынъ курылысларынынъ законга келисуьвин, эм солар кайдай карыжларга курылганын билинъиз. Чиновниклердинъ керекли йорыкларды эм тыйдажлыкларды тийисли кепте тутувын, олардынъ шыктажлары артыннан тергев юритуьвди канагатланъыз», – деп белгилеген Генпрокурор. 

Кенъестинъ ызында Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Владимир Васильев Юрий Чайкага республикага келгени уьшин разылыгын билдирген: «Оьзинъиздинъ булай да тар ис графигинъиз арасында Дагестанга да келмеге амал тапканынъыз уьшин савболынъыз». Оьз ягыннан Юрий Чайка республикада законшылыкты тутув уьшин баьри керекли коьмек те этилинееги акында билдирген.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group