• Сегодня: Среда, 29 марта, 2023
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 29 Навруз айы, 2023

Бизим йигерли карсылыгымыз

admin
Февраль16/ 2018

Дагестан Республикасында коьлик инфраструктура объектлеринде кавыфсызлыкты канагатлав 16-ншы номерли «О транспортной безопасности» Федераллык законына таянып болады. 

Буьгуьнлерде бизим республикамызда да, савлай элдей болып, аьллер енъиллерден тувыл. Терроризм кенъ яйыла береди. Сол террористлик шапкынлыклардынъ коьбиси коьликлер мен байланыслы боладылар. Сонынъ уьшин коьлик инфраструктуралар объектлерин коршалав бас борышлардынъ бириси болады. 

Янъыларда туьзилген куьптинъ агзалары ман республикада тергевлер озгарылдылар. Сол тергевлер бойынша бизим республикада 15 автовокзаллар ман автостанциялар бары белгиленген. Буьгуьнлерге солардынъ саныннан биреви тийисли кагыйдаларга келиссиз болады. Солай ок, тергелген автостанциялардынъ бир нешевинде тийиссизликлер бар. Айтпага, Избербаш, Каспийск калаларынынъ, Махачкаладынъ «Южная», Дербенттинъ «Северная» автостанциялары да «О транспортной безопасности» деген Федераллык Законына келисли тувыл, дурысын айтканда, сол закон толысынша толтырылмайды. 

Коьбиси автостанцияларда тергевлер юритилмейди, темир излейтаган алатлар бар болса да, янында ислейтаган аьдем йок. Тек Махачкаладынъ «Северная», «Южная», «РДР» автостанцияларында кирген аьдемлерди тергейдилер. 

Автовокзаллардынъ янларында коьплеген туькенлер бар, автовокзалдынъ япсарларында болмага керек тувыл коьликлер де турадылар. Тергевлер юриткен куьптинъ агзалары ман аьр бир тергелген объект бойынша карар алынган. Дагестан Республикасынынъ коьлик эм энергобайланыс министерствосынынъ йыйынында сол тергевлер бойынша коьрсетилген тийиссизликлерди тайдырув уьстинде куллыклар юритилмеге кереги белгиленген. 

Бу йыл, келеяткан сайлавлар ман байланыслы болып, коьлик кавыфсызлыгын канагатлавга уьйкен маьне бериледи.  Сонынъ уьшин республикадынъ баьри автовокзалларынынъ етекшилерине бар тийиссизликлерин тайдырувга уьйкен куьш салмага керек болады.

Кайсы ерде де саклык керек, биз оьзимиз кайтип куллык этсек, соьйтип яшав аьллеримиз де бараяк.

Г. Курганова. 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group