• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

«Ушкын» саркып бийийди

admin
Февраль20/ 2018

Ушкын орысшага коьширгенде искорка болады. Ушкын от янган ерде болады. «Ушкын» деген биюв ансамбли коьп ерлерде оьзининъ бийик канатлы талабын коьрсеткен. Мысалы, Владимирский областьте, Грозныйда, а тыншаюв ерлерге, айтпага, Кисловодск, Ессентуки калаларга ансамбльди тыншаймага да йибергенлер.

Мундай ансамбльди ким туьзгени, «Ушкын» кашан яркырап баслаганы акында хабарлайык. Сары-Су деген авылы Шелковской районында орынласкан. Ол уьйкен оьрметли ногай авылларынынъ бириси болады. Биюв ансамблин туьзген аьдем де сол авылда яшайды. Улангерек Аджибатырова Нальчик каласында культпросвет училищединъ хореография боьлигин тамамлаган. Оннан сонъ оьнерли кыз бакты сокпагын баслады. Бас деп биюв кружогын туьзеди, сонъ сулыбы оьскен сайын ансамбльге айландырып, оны кенъ йолга шыгарады. Аьли ансамбльде уьш ястан туьзилген (возрастной) куьби бар. «Ушкыннынъ» репертуары бай, ол туьрли миллетлердинъ биювлери негизине салынган.

Биюв усталыгы уьшин ансамбль неше кере де Сый грамоталарына, дипломларга, савгаларга тийисли болган. Солай ок коьп фестивальлерде, ярысларда катнаскан эм аьр дайым биринши, экинши орынларга тийисли болган. Мысалы, Шелковской районында озгарылган республика бойынша фестивальде ол 1-нши орынды бийлеп, 30 мынъ акша эсабында савга алган. Улангерек оьз аьелин де курып, косагы ман татым яшайдылар, оларды уныклары да энди юбантадылар. Ногайларда Улангерек деп кызга ырым этип саладылар. Ол да оьз атын аклап, йигиттей болып, оьз исин оьрметке айландырып, талаплы балаларга шатлык аькелип, халктынъ куьезин оьрге коьтерип ислейди.

Онынъ маданиятка этетаган пайдасы, коскан уьлиси коьринип туры, аьперим ога! Бийик коьнъил эм ярасык куьнлер аькелсин ога яшавынынъ ушкыны эм ярыгы да, йылувы да соьнмесин, тагы да оьрмет-сый аькелсин!

Явгерет Дильманбетова.

Суьвретте: «Ушкын» ансамбльдинъ етекшиси Улангерек Аджибатырова (ортада) эм онынъ тербияланувшылары.  

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group