• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Кезекли кенъесте

admin
Февраль21/ 2018

Кенъестинъ басында район бойынша Россия Пенсионлык фондынынъ боьлик етекшиси Г.Мамаев эсап беруьв мен шыгып соьйледи (сол эсап беруьв акында толысынша газетамыздынъ кезекли номеринде окырсыз).

Сонъ Кизляр каласында храм касында болган атысув акында «Ногайский район» МО администрация аькимбасы М.Аджеков шыгып соьйледи эм, бу болган ис баьримиз уьшин уьйкен баьле-каза экенин белгилеп, авыл поселениелер аькимбасларына, билим боьлигине эм организациялар етекшилерине яшавшылар арасында толерантностьке багысланган шаралар озгармага тапшырды.

Район аькимбасы солай ок оьткен юма сонъгы куьн район еринде Россия Президентин сайлавлар ман байланыста окувлар болып озганы акында хабарлады. Махачкаладан келген тергевшилер бизим организациялардынъ (от туьсуьвге карсы боьлик, МЧС, электриклер эм газовиклер) сайлавларга йогары аьзирлик коьргенин белгиледи.

Солай ок кенъесте авыл поселениелерде эм учреждениелерде АТК бойынша комиссиялардынъ куллыгы куьшлендирилетаганы белгиленди.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group