• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Бузгыншылык салып болмаслар

admin
Февраль22/ 2018

Бу намартлык Уллы посттынъ алдында, Масленицадынъ ызгы куьнинде этилинген, сол куьн православие дин йорыгын юритуьвши христианларынынъ янлары дувалар окувга эм оькинуьвин билдируьвге каратылады. 

Бу кыянатлык бир зат пан да акланып болмайды. Ама мен сенимли кепте билдиргим келеди: халк арасын бузатаган куьшлер, олар суьйсе кайдай идеялар артына ясырынса да, кайсы кийимлерге кийинсе де, Сырт Кавказда яшайтаган туьрли динлердинъ ваькиллерининъ тынышлы эм бир-бирин сыйлав негизинде туьзилген катнасувлары арасына бузгыншылык салып болмаслар. 

Ыхтыяр саклавшы органлары бу йырткыш намыссыз эм ямагат ойына карсы этилинген кыянатлыкты колтыклавшыларды табув уьшин баьри амалларды да кулланарлар.

Ян бергенлердинъ кардаш-тувганларына эм ювыкларына каты кайгырувымды билдиремен. Яраланган аьдемлерге тез эмленуьвди йорайман. Оьлгенлердинъ эм яраланганлардынъ аьеллерине коьмек этилинеек».

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group