• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Кутлав

admin
Февраль23/ 2018

   Бизим элимиздинъ туьзилуьв тарихи аьскершилердинъ коьплеген несиллерининъ, Элимиз уьшин куьрескенлердинъ эрлиги эм ян куьшининъ бузылмаслыгы ман уьзилгисиз байланыслы.

   Россия Президенти Владимир Владимирович Путиннинъ патшалыкты беркитуьвге, миллет кызыксынувларды яклавга эм коршаланув болымлыгын коьтеруьвге каратылган политикасынынъ аркасы ман бизим элимиз оьзине уллы аьскершилик патшалыгы деген атакты кайтарды.

   Россияды саклавшылардынъ аьлиги несили халклар ара терроризм мен куьресте согыс борышларын етимисли аьлде толтыра келип, ветеранлардынъ киели аьдетлерин армаган бардыра берип, аьскершилик усталыгын ийгилендирип барады.

   Биз эндигиден армаган да бизим республика еринде орынласкан аьскер боьликлерине тийисли коьмек этеекпиз, ветеранларды социаллык яктан колтыклаякпыз, яс-явкады аьскер-патриот негизинде тербиялавды кенъейтеекпиз, коршаланув промышленностин оьрлентуьвге демевлик этеекпиз, Дагестаннынъ экономикалык потенциалын эм кавыфсызлыгын беркитуьв уьшин баьри керекли шараларды этеекпиз.

   Баьринъизге де берк ден савлыкты, тынышлыкты, эмишликти эм бизим ортак Элимиз – Россияга куллык этуьвинъизде уьстинликлерди йорайман!

   В.ВАСИЛЬЕВ, Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ куллыгын кесек заманга юритуьвши.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group