• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

«Табиат эстелиги» статусын беруьв керек

admin
Февраль22/ 2018

«Ногайский район» МО администрация аькимбасы Аджеков Мухтарбий Кошманбетовичке

«Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Насыров Руслан Кошманбетовичке

«Село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Аджибайрамов Зейдулла Курмановичке

Биз, Терекли-Мектеб авыл яшавшылары, сизге уьйкен сенимлигимиз эм тилегимиз бен язамыз. 

Парк – ол Ногай районынынъ байлыгы. Онынъ яшавшыларынынъ коллары ман курылган эм буьгуьнлерге дейим сакланып еткен. Парк зонасы районнынъ аьлемет коьрнекли муьйислерининъ бириси болады. Коьп йыллар узагында ол бизим авылдынъ «оьпкелери» эди, ол шоьлдинъ ортасындагы яйнаган бав. 

Узактагы 1950-1970-нши йылларда мунда платанлар, каштанлар болганлар. Бузина, жимолость, ежевика оьсимликлери паркта толып оьскенлер. Мунда бизим коьбисимиздинъ балалыгымыз калган, горн эм барабан сеслери астында пионерлер эм школьниклер слетлары, фестивальлер, каравлар, «Зарница», «Орленок» ойынлары, турист сокпаклары оьткенлер. Кайсы ерде де балалар куьлкиси занъыраган. Буьгуьнлерде де ол авыл эм район яшавшыларын оьзине магнит кимик тартады. Аьли де баьри коьрнекли шаралар парк еринде болып озадылар. Аьлиги заманда «Ногайский район» МО янъы аькимбасы М.Аджековтынъ эм район депутатлар йыйынынынъ янъы председатели мен бирге янъы депутатлар корпусынынъ келуьви мен район халкында паркымыздынъ аьлине эм соны каравга эс берилер деген сенимлик тувды. Мунда эндигиси кайбир организациялар баска меканларга коьшкен саялы парк зонасын кенъейтпеге амал бар.

Паркка «Табиат эстелиги» деген статус бермеге, мунда баска туьрли объектлердинъ курылысын токтатпага заман еткен. Эгер кайдай ды бир затлар курмага керек болса, соларга Терекли-Мектеб авылдынъ баска еринде курылыс майданын бермеге керек. 

Бизге пристав Ф.О.Капельгородский калдырган район орталыгымыздынъ, халкымыздынъ паркынынъ бактысын депутатлар, чиновниклер, эш бирев де оьз багайтына шешпеге керек тувыл. Бир инсан да парктынъ ерине оьзининъ колын созбасын. Онынъ статусын, япсарларын Терекли-Мектеб авылдынъ Ленин атындагы орамыннан Аджигельдиев атындагы орамына дейим закон бойынша беркитуьв керек. Парк ишине законсыз салынган баьри курылыс объектлери де тайдырылсын!

Х.К. Аракчиева, С.М. Эспергенова, М.Н. Кусегенова, Д.З. Койлакаева, А.К. Курганова, Э.Ю. Кельдимуратова, Э.К. Кульниязова, А.Б. Мурзаева, С.А. Зармамбетова, К.С. Камалова, С.З. Аракчиева, З.Т. Суюнова, А.Б. Койбаков, З.У. Мавлимбердиева, Л.Д. Сагиндикова, Э.М. Елакаев, О.А. Кадилова, Э.А. Аметова, К.З. Бегалиева, Н.К. Рахмедова эм баскалары, баьриси 151 аьдем.

 

 

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group