• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 24 Навруз айы, 2023

Районнынъ оьрметли яшавшылары!

admin
Февраль23/ 2018

Кесек болжаллы службасын оьтетаган, оьз бактысын Савытлы куьшлер сырасында куллык этуьв мен байланыстырган туьрли несиллер ваькиллери бизим Тувган еримиздинъ эркинлигин эм бойсынмаслыгын, баскалар уьшин оьз-оьзлерин аямаган бизим аталардынъ эм атайлардынъ йигит касиетлерин арттырадылар. Аталыкты саклавшылар куьнинде бизим кенъ элимиздинъ баьри муьйислеринде енъил службасын оьтетаган бизим баьри ердеслери- мизге, согыс эм Савытлы куьшлер ветеранларына, Ногай районынынъ баьри яшавшыларына берк ден савлыкты, тынышлыкты эм онъайлыкты, бизим элимиздинъ, республикамыздынъ эм районымыздынъ онъайлыгына етимисли ис аьрекетин йораймыз.

М.Аджеков, «Ногайский район» МО администрация аькимбасы.

Р.Насыров, «Ногайский район» МР Депутатлар Йыйынынынъ председатели.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group