• Сегодня: Воскресенье, 29 января, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 29 Канътар айы, 2023

ШАКЫРУВ

admin
Март15/ 2018

Аьр сайлавшыдынъ гражданлык борышы – сайлав участокка келуьв эм тийисли кандидат уьшин оьз тавысын беруьв. Бу абытты боьтен де этпеге маьнели, эгер сиз Россия Федерация Конституциясы бойынша сайлавларда ортакшыламага ыхтыярды биринши кере алгансынъыз. 2018-нши йылдынъ 18-нши мартында Дагестанда ондай ыхтыярды 12500-ден артык яс сайлавшылар аладылар. Аьрисининъ тавысы кескинли болмага болады.

Сайлавларда катнасув – ол элимизде патшалык власть кепленуьви уьшин оьзине яваплыкты алув уьшин гражданлык яктан аьзирлиги барынынъ коьрсетими.

Сайлав участокта оьзининъ ойласылып шешилген сайлавын эткен яс аьдемнинъ позициясы – ол оьз уьшин баскага шешпеге ыхтыяр бермеектинъ позициясы.

Биз дуныя бойынша алдышылыкта болмага суьетаган элде яшаймыз, эм ога куьшли, билимли, яваплы, оьз ыхтыярларын билетаган эм олар уьшин каты турып болаяк гражданлар керек.

Яс сайлавшыларга сайлавлардынъ белсенли катнасувшылары болганды йорайман. Яслардынъ ыхтыяры бар эм оьзининъ келеектегисин эм Россиядынъ келеектегисин токтастырып болады.

Дагестан Республикасынынъ Сайлав комиссиясынынъ председатели               М.Дибиров.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group