• Сегодня: Четверг, 30 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 30 Навруз айы, 2023

Владимир Васильев эмлев куллыкшыларын кутлады

Голос Степи
Июль16/ 2020

Савлай дуныя бойынша коронавируслы инфекция ман куьрес юритиледи. Энди больницаларда ислейтаган врачларды баьтирлерге тенълес этедилер. Тек олар арасында бир баскалык бар.

Эгер ойланып туьзилген персонажлар зыян аьллерге толысынша туьспесе, эмлев куллыкшылар болса аьр куьн, больницадынъ эсигин ашып, байыр савлыгын йоймага боладылар. Бу аьдемлерге, авырыганларга калай да болса ярдамын тийгистип, коьп кыйынлыклардан оьтпеге туьсти.

Ногай ЦРБ медиклерине Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Владимир Васильев атыннан коронавируслы инфекция ман куьрес юритуьвде эткен косымлары уьшин разылык хатлар тапшырылдылар.

Ногай ЦРБ-дынъ 40 куллыкшылары сондай хатларга тийисли болдылар, солардынъ ишинде – врачлар, медсестралар эм санитаркалар. Олар айлап «Красная зонада» болганлар, деп белгиледи Ногай ЦРБ бас врачы Фаризат Межитова.

Разылык хатлар тапшырувда Ногай район Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов, Ветеранлар эм ис, Савытлы куьшлер эм ыхтыяр саклав органлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, Ногай оькимет драмтеатрынынъ директоры Байсолтан Джумакаев, Ясуьйкенлер советининъ председатели Рашид Мурзагишиев, Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева эм «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева ортакшылык эттилер.

Савгаларды тапшырув алдында шыгып соьйлеп, Ногай район аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов медкуллыкшыларды оларда ийги туьзилген аьрекети эм йогары кеспилик, баьтирлик эм толысынша берилип эткен ислери уьшин разылыгын билдирди. «Сыйлы Фаризат Янибековна! Сизди эм сизинъ аьлемет коллективти ДР Аькимбасы Владимир Васильев йогары баа бергени мен кутлайман. Баьри заманларда аьдем савлыгы бас баа болган эм ямагаттынъ онъайлыгынынъ дережесин белгилеген. Аьлиги енъил тувыл аьллерде ол зат аян коьринди, эм янъы авырувды басыннан оьткергенлер юрек разылыгы ман сизинъ акынъызда, аявлы медиклер, халкка энъ керекли аьдемлер деп айттылар. Бизим савлыгымыз уьшин, яшав суьйиниши, танъ атув эм куьн батув аьллер мен куьезленмеге эп болганы ман, юреклеринъиздинъ йылувлыгы уьшин сиз алдында бас иемен», – деп белгиледи Баймагомед Ярлыкапов.

Разылык соьзлери мен солай ок Эльмурза Саитов, Акманбет Сангишиев, Байсолтан Джумакаев, Асият Манкаева эм Эльмира Кожаева шыгып соьйледилер.

Ногай район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева районда коронавируслы пандемия мезгилинде районда ямагат организациялары ман, ыхтыяр саклав органлар куллыкшылары ман эм бир неше учреждениелери мен «Медиклерге савбол» акция уйгынланды: кешки мезгил исси ас асув, медиклер уьшин маскалар эм баска санитар-гигиеналык алатлар алув уьшин амаллар йыюв.

– Баьринъизге каратпага суьемен соьзимди: врачларга, фельдшерлерге, медсестраларга, санитаркаларга, больница эм поликлиника, тезлик ярдам служба куллыкшыларына, сол авыр куьнлерде кеше-куьндиз тыншаювсыз куллык эткенлерге. Сиз яшавшыларды коронавируслы пандемиядан коршалавда алды сыраларда болдынъыз. Бу вирустан Дагестанда онлаган медицина куллыкшылары оьлгенди билип, сиз, яшавынъыз эм савлыгынъыз уьшин кавыфлык орын таппага болаягына карамастан, куьшинъизди, анъакылынъызды, ян-юрек байлыгынъызды аямадынъыз.

Яваплав соьзинде Ногай ЦРБ бас врачы Фаризат Межитова баьри йыйылганларга медиклер акында айткан ийги соьзлери уьшин разылыгын билдирди. «Мен районнынъ баьри организацияларын, боьтен де Хатын-кызлар советин медицина куллыкшыларынынъ тамакландырувын уйгынлав бойынша акциялар озгарганы, солай ок медиклер уьшин санитар-гигиеналык алатлар алувга материаллык ярдамын тийгисткени уьшин разылыгымызды билдиремен.

– Сол авыр, халкымызга баьле-каза келген заманда, медиклер, госпитальде турып, оьз борышын толтырувда яшавшылар яктан этилген ярдамды сездилер. Сизинъ эс каратувынъыз, сизинъ материаллык эм юрек туьбиннен эткен ярдамынъыз ол енъил тувыл куьнлерде бек уьйкен коьмек этти. Армаганда да сол авырув ман куьресуьвге куьш косты. Уьйкен савбол сизге . Уьйкен разылык билдиремен мен оьз коллективиме де – врачларга, медсестраларга эм баьри киши персоналга. Аьдемшилик, берилип куллык этуьв, йогары яваплылык – мине бу касиет нышанлары орын табадылар сизинъ куьнлекуьнлик исинъизде. Сизинъ уста колларынъыз, ашык юреклеринъиз танълык, а бирерде аян аьлеметликлер тувдырадылар, сиз оьз борышынъызды йогары дережеде толтырдынъыз. Мен сиз бен оьктемсиймен, – деп тамамлады оьз соьзин Фаризат Межитова.

Сонъ ЦРБ медкуллыкшылары савгаландылар.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group