Келеекте — мыратлар, сенимлер

Аьдеттегиндей болып, Кадрия атындагы школадынъ выпускниклери оьз окытувшылары ман район маданият уьйининъ алдындагы майданды бийлеп алдылар. Буьгуьнги баьри ийги йоравлар оларга – 11-нши эм 9-ншы классларынынъ окувшыларына. Оларга уьстинликли йоравларын школа етекшиси А.Акимова, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов, УО ваькили С.Оразбаева эм баскалар айттылар. 

Окувшылар яшавдынъ кенъ йолына шыгув уьстинде. Школа яшавында олар етискен етимислери уьшин коьп сыйга да тийисли болдылар. Аьр бирисине оьнерлерин коьрсеткен, берк билимлерин аклаганлары уьшин Сый грамоталар берилдилер. 

Буьгуьн куьлки де бар, коьзяс та болды. Окувшылардынъ балалыгына нокта салган вальс биюви де коьрсетилди. Бу затларга баьрине де аьзирлик коьрилген, окувшылар бийип те, йырлап та аьзирленгенлер. Тек аьзирлик коьрилмеген коьзяслар агувга. 

Туьнегуьнги бир-бириси мен ойнаган, сол ойынга коьмилип, уьйлерине кайтувды муткан балаларды, кенъ, бирде авыр болатаган (элбетте, соны биз бу балаларга йорамаймыз), яшав йолына салдылар. Соларга, аьр кайсысына да яшав сынавларын эм алдыдагы Ортак патшалык сынавларын уьстинликли оьткенди йораймыз.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: школа шатлыгында.