«Бир терезеден» — тез эм керекли ярдам

Буьгуьнлерде сондай МФЦ филиаллары республикадынъ бир неше калаларында эм районларында ашылганлар. Быйылдынъ басында Ногай районы бойынша ДР МФЦ ГАУ филиалы Терекли-Мектеб авылында да ислеп баслаган. Коьп функционаллы орталыктынъ бас борышы – гражданларга эм юридический лицоларга патшалык эм муниципаллык ярдамларды оларга онъайлы эм керекли заманда этуьв. Ол зат яшавшыларга этилинетаган коьмектинъ сапатын арттырады эм заман болжалын кемитеди. Район орталыгынынъ Эдиге орамындагы филиалдынъ офиси оьзининъ заманга келисли коьрки мен коьзге сонда ок илинеди. Онынъ директоры Ахмат Абдулвахитович Менлигулов пан танысаман. Ол оьзи яс эм йогары билимли специалист, Дагестан патшалык университетининъ экономикалык факультетин окып кутарган. Ол  филиал быйыл февральден алып куллык этуьвин билдирди. А.Менлигулов мени филиалдынъ пресс-службасынынъ етекшиси Артур Тангатаров пан таныстырды. Ол былтыр Дагестан МФЦ филиаллары арасында 10 ийги деген пресс-служба етекшилери санына кирген. Артур филиалдагы баьри программалардынъ да ислевин тергейди. Оьзи социаллык тармакларында да куллык этеди, филиалдынъ ис аьрекети, ямагат яшавы акында Интернетке керекли информациялар салады. Артур ман хабарласувда мен район яшавшыларынынъ коьбиси буьгуьнлерде оьзлерининъ уьйлерине эм азбар участокларына байырлык ыхтыярларын патшалык ягыннан регистрация («зеленка») этуьв тилеклери мен келетаганы акында билдим. МФЦ филиалы буьгуьнлерде пенсия оьлшеми акында справка, балалар пособиесин, бир кере, ай сайын берилетаган пособиелер алувга справкалар, ИНН кагытын биринши кере тегин, экинши кере 300 маьнет оькимет пошлинасын тоьлев мен береди. 

– Биз келгенлерди сол куьн ок кабыл этемиз. Баска организацияларга  керекли кагыт туьзетпеге барса, оларга буьгуьн етекшимиз йок, эртен-бирсигуьн келерсиз демеге болады. Бизде ондай зат йок. Аьдемлерге керекли баьри ярдамлар да мунда, МФЦ филиалында этилинеди. Бизде паспорт, ИНН алмага, прописка эттирмеге болады. Солай ок водительлер праволарын авыстырмага, номер белгилерин регистрация эттируьв уьшин ГИБДД-ге электрон шеретине алынады. Бир куьн ишинде. Аьдем эгер авырувы яде картлыгы ман байланыста бизге келип болмаса, телефон ман занъ сокса да болады. Биз ога барып тийисли ярдамды этемиз, – дейди А.Тангатаров.

Коллективте баьриси 19 аьдем ислейди. Специалистлер боьлигинде бас эксперт болып Гульзара Бальгишиева, экспертлер Зубайдат Сатырова, Зафира Джумагельдиева, межевик Эльмира Сатырова, юрист Мадина Котова, администратор Диана Гасанова, делопроизводитель Наида Манкаева, операторлар Эльвира Бегендыкова, Гульнара Тенгизова, Альбина Шамарова, Альбина Алыпкашева, Алимбек Шадиров, курьер-оператор Умар Кубатов эм баскалар куллык этедилер. Коллектив савлайы да яс аьдемлерден.

Соны ман Ногай районында да Дагестан Республикасынынъ Аькимбасы Рамазан Абдулатиповтынъ аьрекети мен юритилетаган «Хайырлы патшалык етекшилев» деген приоритетли проекттинъ «Бир терезеден» деген йосыгы яшавга шыгарылады демеге керек. Халкка керекли патшалык эм муниципаллык ярдамлары этилинип басланган.

М.Юнусов.

Суьвретте: МФЦ филиал коллективи.