• Сегодня: Воскресенье, Ноябрь 28, 2021
  • Буьгуьн: Каты куьн, 28 Караша айы, 2021

Юреги мен сайлаган исинде

admin
Июнь16/ 2016

Оны районымызда танымаган-билмеген аьдем йок десек те, янъылыс болмаса ярайды. С.Шураева 1966-ншы йыл Махачкаладагы  медициналык университетин тамамлап, оьз аьрекетин Карагас авылында участок больницасында бас врач болып баслаган, сонъ район орталык больницада терапевт коьмегин авырувларга эткен. Бу куьнлерде болса, Сакинат Казуевна врач-фтизиатр деп белгили. Сосы аз болмаган ярты оьмир ишинде неше керексингенге онынъ ярдамы тийген, неше аьдем юрегинде уьйкен разылык пан оны ман аманласкан. 

Сакинат Шураева – йогары категориялы врач. Дагестан Республикасынынъ ат казанган врачы. Ол «Энъ де ийги фтизиатр» деген атка эм коьплеген Сый грамоталарга тийисли болган.

 

Яндекс.Метрика